NZDM Kubíčkova – „Jonáš“

NZDM Kubíčkova - "Jonáš"

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ARMÁDY SPÁSY

Posláním a cílem Armády spásy je zejména zajišťovat, organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným a sociálně vyloučeným.

 

POSLÁNÍ

Posláním naší služby je prostřednictvím individuálního setkávání, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pracovat na nepříznivé sociální situaci našich uživatelů, kteří chtějí spolupracovat a tuto svou situaci aktivně řešit. Dále podporovat kvalitu jejich budoucího života, který zároveň respektuje principy demokratické společnosti a křesťanské hodnoty.

Nepříznivou sociální situací rozumíme situaci, která vede k oslabení či ztrátě schopnosti jedince žít plnohodnotný život, např. nefunkční rodinné prostředí, nedostatečné podmínky pro přípravu do školy, rizikové sociální vazby, život v lokalitě s rizikovými faktory (nedostatek dětských hřišť, drogová problematika, herny apod.).

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku od 8 – 15 let a mládež ve věku od 15 až 25 let – včetně, převážně z městské části Brno – Bystrc, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně nežádoucími jevy.

Pro koho není naše služba určená, tzn., za jakých podmínek odmítáme zájemce o službu:

  • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
  • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytování služby, o kterou zájemce žádá.
  • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.

 

CÍLE NZDM

  1. Podílet se společně s uživatelem na zlepšení jeho nepříznivé sociální situace a vést ho k tomu, aby byl co nejméně závislý na sociálních službách.
  2. Podílet se společně s uživatelem na všeobecném rozvoji jeho osobnosti, jeho schopností, dovedností a vědomostí, aby byl schopen aktivně pracovat na zlepšení své sociální situace.
  3. Podílet se s uživatelem na budování zdravých sociálních vazeb a podpořit jeho začlenění do společnosti.

 

ZÁSADY NAŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Práce v nízkoprahovém zařízení je v souladu se Základní listinou lidských práv a svobod, Ústavou ČR a Etickým kodexem zaměstnance.

Anonymita,bezplatnost ,mlčenlivost (vyjma oznamovací povinnosti) ,individuální přístup k uživatelům v souladu s jejich potřebami ,dobrovolnost – uplatňování vlastní vůle uživatelů (možnost vybrat si, zda se zúčastní programů, volný příchod a odchod z centra apod.) ,uplatňování profesionálního přístupu zaměstnanců,srozumitelná komunikace s uživateli (vzhledem k jejich věku, schopnostem, aj.),aktivní týmová spolupráce,rovný přístup a respekt k člověku (bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, věk, vyznání, životní styl, názory, vzhled apod.),místní a časová dostupnost ,návaznost na další služby,křesťanské principy ,zásady bezpečného prostředí našeho zařízení

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

Nabízené služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27:

  1. a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

pracovně-výchovná práce s dětmi a mládeží,

nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností,

zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

  1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

  1. c) sociálně terapeutické činnosti

workshopy zaměřené na stmelení skupiny, osobnostní rozvoj jednotlivců,

sociální rehabilitace, která vede k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností, která je prospěšná pro sociální začleňování jedinců do skupiny a do společnosti

  1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

sociálně-právní poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

OTEVÍRACÍ DOBA:

Ambulantní forma:

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBŮ: DĚTI (8  – 15 let)

pondělí 14.00 – 15. 30

středa, čtvrtek 13.00 – 16.00

úterý, pátek 13.30 – 17.00

MLÁDEŽ (15 – 25 let, včetně)

středa , čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.

INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKY

pondělí 15.30 – 19.00 hod. (po přechozí domluvě)

PROVOZNÍ DOBA:

NZDM Kubíčkova 23, Brno 635 00

Pondělí 10:30 – 19:00

Středa, čtvrtek 9:00 – 17:30

Úterý a pátek 8:30 – 17:00

 

 

Kontakty:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kubíčkova 23
Brno 635 00

Tel.: 773 770 235

E-mail.: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz

Aktuální program NZDM na Facebooku: https://www.facebook.com/NZDMjonas/?ref=bookmarks

 

 

Kontaktní osoba:

Ředitel: Bc . Pavel Kosorin

Tel.:  737  215 425

E-mail.: pavel_kosorin@czh.salvationarmy.org

Mgr. Ivana Kudělová
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: ivana_kudelova@armadaspasy.cz

 

Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVJM krajbrno    Brno bystrc

PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka  mise naděje  umenim proti zdi

Zpět na CSS Staňkova