Dům pod svahem – Havířov

Dům pod svahem - Havířov
Tréninkové byty
Naše farma
Jsem zájemce
o službu
Praxe a odborné stáže
Preventivní programy pro děti a mládež

„Dům pod svahem, ale společně zdoláme horu.“

Ojedinělý projekt nabízí pomoc alkoholikům nebo gamblerům, kteří se rozhodli abstinovat.

Základní program trvá 18. měsíců a rozdělen do 3. fázi služby. Zaměstnanci pracují s uživateli za pomoci 4 pilířů (skupinová a individuální práce, pracovní terapie a volnočasové aktivity).

 

POSLÁNÍ

Posláním služby následné péče v Havířově je nabízet pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Muži bez přístřeší starší 18 let závislí na alkoholu nebo gamblingu, abstinující minimálně 14 dnů, kteří se snaží zvládnout abstinenci svépomocně nebo prostřednictvím odborných zařízení a nadále potřebují podporu, ochranu před sociálním vyloučením a pomoc směřující k sociálnímu začlenění do společnosti.

Služba není poskytována osobám:

 • které mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění v odborném zařízení,
 • jejichž akutní infekční onemocnění by ohrozilo další osoby,
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • jimž byl v uplynulé době ukončen pobyt z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domě pod svahem, toto nepřijetí je limitováno písemným rozhodnutím při ukončení pobytu.

 

CÍLE

 • Podporovat uživatele v rozhodnutí trvale abstinovat.
 • Podporovat uživatele v rozvoji schopností a dovedností podporujících sociální začlenění:
  • upevnění pracovních návyků formou pracovní terapie,
  • získání zaměstnání a jeho udržení,
  • zajištění bydlení,
  • získání návyku racionálního hospodaření s finančními prostředky,
  • prohloubení schopností uplatňovat svá práva.
 • Podporovat a rozvíjet přirozené vazby s přáteli, rodinou a známými z „nezávadového“ prostředí.
 • Podporovat uživatele v nalezení možnosti, jak trávit volný čas.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • laskavý přístup k člověku na základě křesťanských hodnot
 • odbornost a týmová práce personálu
 • stejné možnosti využití služeb pro všechny
 • individuální přístup k uživateli

 

Kapacita služby: 15 míst (Dům pod svahem) + 8 míst (byty)

 

Průběh služby ve 4 krocích:

1. fáze – čas, ve kterém se uživatel rozhodne, zda je služba určena pro něho. Ve spolupráci se zaměstnanci definuje „spouštěče své závislosti“. Svoji závislost se snaží zvládnout za podpory uživatelů ve vyšší fázi a zaměstnanců. Uživatel je zapojen do pracovní terapie, individuální a skupinové práce. V rámci služby může využít nabídky volnočasových aktivit.

2. fáze – uživatel pokračuje v nalezení správné cesty k abstinenci. Je oporou pro nové uživatele. Postupně se zapojuje do aktivit mimo zařízení a nachází přátele z „nezávadového prostředí“. Nadále je uživatel zapojen do pracovní terapie, individuální a skupinové práce a může využít nabídky volnočasových aktivit.

3. fáze – uživatel se připravuje na odchod z Domu pod svahem (hledá práci, bydlení). V rámci této fáze převládá individuální práce. Dle možností organizace je nabízeno tréninkové bydlení.

Rozšíření služby o 4. fázi – od 1. prosince 2011 služba následné péče pořídila první tréninkové byty pro absolventy Programu, kterým se nepovedlo najít další bydlení. Byty organizace získala ve spolupráci s organizaci RPG byty, s. r. o. Čtvrtá fáze je o návratu zpět do společnosti. Uživatelé pracují, mají nové přátelé a koníčky.

 

Kontakty:

Armáda spásy
Dům pod svahem – služba následné péče
Pod Svahem 1
736 01  Havířov

Tel.: 773 770 158

Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
Tel: 737 215 426
E-mail: tomas_kolondra@armadaspasy.cz

Sociální pracovník – terapeut: Bc. Monika Powiesníková
Tel: 773 770 159
Email: monika_powiesnikova@armadaspasy.cz

Číslo účtu: 231 259 298/0300

Ke stažení: Leták Domu pod svahem

msk_logo 3 (1) Logo MPSV VDV_logo_2014
Havířov logo nokd_logo_horizontalni

Zpět na pobočku Havířov