Nízkoprahové denní centrum

CSS Krnov

Nízkoprahové denní centrum

O PROJEKTU

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §61 Nízkoprahová denní centra.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Nabízíme pomoc lidem bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Nabízíme jim podporu v jejich snaze tuto situaci řešit poskytováním sociálního poradenství, stravy a podmínek pro osobní hygienu. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím vyhledáváním osob v terénu.

 

OKRUH OSOB

Osoby bez přístřeší starší 18 let.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

 

CÍLE SLUŽBY

1. Snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici, poskytováním pobytu v bezpečném prostředí NDC, stravy a hygienického zázemí, a vyhledáváním potencionálních uživatelů v terénu.
2. Snížení sociálních rizik poskytováním sociálního poradenství v rámci služby NDC a službou v terénu. Cílem sociálního poradenství je pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.
3. Motivace a podpora uživatele v řešení životní situace bezdomovectví (např. zajištění trvalejšího bydlení, doprovod na úřady, zprostředkování lékařské péče apod.), a zprostředkování kontaktu s návaznými službami a spolupracujícími organizacemi.

 

KAPACITA

Kapacita služby je 20 míst.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1. Zásada svobodné volby.

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • Pracovníci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu.

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

3. Zásada rovného přístupu.

 • Pracovníci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

4. Zásada odbornosti a týmové práce personálu.

 • Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

 • v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 15:30 hodin
 • o víkendu (sobota, neděle) a ve svátky od 13:00 do 15:00 hodin
 • výdej polévky s chlebem – pouze v pracovní dny od 13:15 do 13:30 hodin

 

KONTAKTY

Armáda spásy
Nízkoprahové denní centrum
Čsl. armády 837/36 bcd
794 01 Krnov

Číslo bankovního účtu: ČSOB – 211653677/0300

 

Recepce: tel. 773 770 206
Jiří Loskot, ředitel Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

Bc. Jiří Ivanov, DiS, vedoucí přímé práce
tel. 773 770 349, jiri_ivanov@armadaspasy.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj
Město Krnov logo-Silnice-Morava

Zpět na Sociální služby Krnov