Noclehárna

CSS Krnov

Noclehárna

O PROJEKTU

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §63 Noclehárny.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Noclehárny Armády spásy v Krnově je poskytovat nocleh, základní hygienu, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

OKRUH OSOB

Muži a ženy starší 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší, jsou fyzicky soběstační a nepotřebují bezbariérový přístup.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

 

CÍLE SLUŽBY

1. Snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici, prostřednictvím noclehu na noclehárně, jednoho teplého jídla a hygienického zázemí.
2. Motivování uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil zpětné začlenění do společnosti.

 

KAPACITA

Vnitřně je služba Noclehárny rozdělena podle cílových skupin na 2 sekce, které se vzájemně místně a personálně prolínají.

 • Noclehárna pro muže – kapacita 9 lůžek
 • Noclehárna pro ženy – kapacita 1 lůžko

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1. Zásada svobodné volby.

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • Pracovníci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu.

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

3. Zásada rovného přístupu.

 • Pracovníci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

4. Zásada odbornosti a týmové práce personálu.

 • Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Služba je ambulantní a je poskytována denně od 19:00 do 7:30 hodin.

 

KONTAKTY

Armáda spásy
Noclehárna
Čsl. armády 837/36 bcd
794 01 Krnov

Číslo bankovního účtu: ČSOB – 211653677/0300

 

Recepce na noclehárnu pro ženy: tel. 773 770 205
Recepce na noclehárnu pro muže: tel. 773 770 207

 

Jiří Loskot, ředitel Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

Bc. Jiří Ivanov, DiS, vedoucí přímé práce
tel. 773 770 349, jiri_ivanov@armadaspasy.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj
Město Krnov logo-Silnice-Morava

 

Zpět na Sociální služby Krnov