Domov Přístav – Zukalova – Ostrava

Domov Přístav - Zukalova - Ostrava

O projektu

Domov Přístav – Zukalova je domovem se zvláštním režime podle §50 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Služba vznikla z potřeby rozvoje sociálních služeb v Ostravě a byla od počátku iniciována jak Armádou spásy, tak i Statutárním městem Ostrava a je začleněna do 3. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit v městě Ostrava.

Objekt sestává ze dvou budov (A a B) spojených v úrovni druhého podlaží koridorem. Objekt byl v roce 2012 přestavěn z bytových domů na zařízení umožňující provozovat zde výše uvedenou sociální službu. Uživatelé Domova Přístav – Zukalova jsou ubytováni v jedno až čtyř lůžkových pokojích, které jsou vybaveny sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu a společenskou místnost. Domov je dále vybaven přípravnou stravy, ve které se vydává přivážený oběd a připravují snídaně, večeře a svačiny.

Celkem službu zabezpečuje 22 zaměstnanců, z toho 14 v přímé péči (5 zdravotních sester, 7 pracovníků v sociálních službách, 3 sociální pracovnice).

 

Poslání sociální služby Armády spásy, Domov Přístav – Zukalova:

Posláním Domova Přístav – Zukalova, domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám bez přístřeší, bezpečné místo pro důstojný život dle jejich potřeb. Formou pobytové služby pomáháme osobám mobilním i imobilním se sníženou fyzickou a duševní soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc odborného personálu. Sociální službu poskytujeme formou individuální sociální práce a přímé obslužné péče u lůžka s uživatelem.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou Domova Přístav – Zukalova jsou osoby bez přístřeší starší 26 let, mobilní i imobilní, které mají sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, chronického duševního onemocnění, nebo různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme:

 • osobám těžce duševně či zdravotně nemocným vyžadujícím ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

 • osobám s akutním infekčním onemocněním (MRSA, TBC, žloutenka typu B a jiné)

 • osobám, kterým poskytovatel (Domov Přístav – Zukalova) vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

 

Cílem služby je:

1) Dosažení stabilizace zdravotního stavu u uživatele a případně i jeho zlepšení

 • Zajištění pobytové služby.

 • Zajištění pravidelné stravy.

 • Zabezpečení ošetřovatelské péče (pomoc s ošetřením ran a dekubitů, pomoc a dohled nad pravidelnou léčbou).

 • Zajištění potřebné lékařské péče (do Domova Přístav – Zukalova dochází pravidelně obvodní lékař a psychiatr).

2) Sociální podpora uživatelů služby

 • Podpora v osvojení si nebo zachování si hygienických a společenských návyků.

 • Možnost podpory sociální pracovnice při jednání s úřady a soudy (např. splátkové kalendáře, podpora při vyřizování sociálních dávek atd.).

 • Pomoc při vyhledávání a vyplňování žádostí do následných zařízení (např. domov pro seniory, chráněné bydlení, hospicové zařízení atd.).

3) Podpora začleňování do společnosti

 • Spolupráce s rodinou.

 • Zachovat a rozvíjet schopnosti uživatele, nezvyšovat (případně snižovat) závislost na poskytování sociální služby.

 • Rozvíjet sociální kontakty a zlepšovat kvalitu jejich života (různé výlety, osvěty, kulturní akce atd.).

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • Individuální přístup
 • Nestrannost
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služeb.
 • Uplatňování vlastní vůle uživatelů.
 • Zásada mlčenlivosti
 • Křesťanský přístup.
 • Odbornost a vzdělávání

 

Služba Domova Přístav – Zukalova nabízí:

Domov Přístav – Zukalova je domovem se zvláštním režimem a nabízí svým uživatelům se specifickými potřebami tyto služby:

 • Ubytování – bydlení v jedno či vícelůžkových pokojů, nepřetržitá služba v objektu.

 • Poskytování celodenní stravy – strava se skládá ze snídaně, oběda, svačiny a večeře. Vaří se dle stanoveného jídelníčku Domovem Přístav – Zukalova.

 • Podpora při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů – praní osobního prádla, ošetřovatelská péče, úkony sociální péče, případná materiální pomoc, pomoc s úklidem.

 • Sociálně terapeutickou činnost – osobní rozhovory, základní sociální poradenství, sociální práce a asistence.

 • Aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu s okolním společenským prostředím – aktivity ve volném čase, návštěvy kulturních akcí, výlety a besedy.

 • Pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a práv uživatelů – zprostředkování odborného sociálního poradenství, zprostředkování služeb jiných zařízení a organizací, specializovaná pomoc dle potřeb uživatelů.

 • Nabídka duchovní péče – nabídky křesťanských duchovních programů v souladu s misijním prohlášením Armády spásy.

 

Výše úhrad:

Celková měsíční úhrada činí 8 400,-Kč až 8 680,-Kč (podle počtu dní v měsíci).

Ubytování: 150 Kč / 1 den.

Strava (celodenní): 130 Kč / 1 den.
Péče: plná výše příspěvku na péči.

Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou ve výši 85 % svého měsíčního příjmu. V tomto případě je povinen uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, § 73, písm. 5).

 

Pracovní postupy:

Služby Domova Přístav – Zukalova jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou a na základě metodických postupů, vypracovaných týmem pracovníků Domova a schválených vedoucím organizační jednotky.

 

Kontakty:

Adresa:
Armáda spásy
Domov Přístav – Zukalova
Zukalova 1401/3
703 00  Ostrava

Telefon: 773 770 267 (dovoláte se na sesternu, kde je non-stop služba)

Příjem žádostí o službu:
T: 773 770 125
E: zadosti.pristav@armadaspasy.cz

 

Kontakty na zaměstnance:

Ředitelka
Mgr. Jana Plačková
T: 737 215 422
E: jana_plackova@armadaspasy.cz

Vedoucí služby / Vedoucí přímé péče
Mgr. Bc. Lenka Plíhalová
T: 737 215 421
E: lenka_plihalova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice
Bc. Petra Březinová, DiS.
T: 773 770 265
E: petra.brezinova@armadaspasy.cz

Sociální pracovník
Mgr. Jan Juračka
T: 773 770 264
E: jan.juracka@armadaspasy.cz

Aktivizační pracovnice
Monika Rokoszová
T: 773 770 266
E: monika.rokoszova@armadaspasy.cz

Vedoucí provozu
Josef Tonka
T: 773 770 268
E: josef.tonka@armadaspasy.cz

 

Dokumenty ke stažení:

 

Zpět na pobočku Ostrava