Přejeme pokojný advent a požehnané vánoční svátky.

Milí přátelé,

kdybych se kohokoliv z vás teď zeptala, o čem teď nejvíc přemýšlíte, myslím, že by nebylo mnoho těch, kdo by zmínili příchod adventu a Vánoc. Naše mysl se spíš zaměřuje na světovou pandemii a na to, co nás čeká v budoucnu.
Žijeme už v Adventních čase a připravujeme se na Vánoce. Budeme moci navštívit své přátele a rodinu, obejmout se a být spolu ?? Je vůbec nějaký důvod k oslavě ??
Nevíme, co je před námi. Možná by však tento advent mohl být časem osobního zamyšlení, proč vůbec slavíme advent a Vánoce!!
Slovo advent je převzato z řeckého slova „Adventus“, což znamená „příchod“.
O „prvním“ adventu, lidé také nevěděli, co mohou očekávat – příchod Mesiáše, který zachrání svět ?? Kdy se to má stát ?? Jak se to stane?? Nejméně 700 let před naším letopočtem dostal prorok Izaiáš slovo od Boha, aby lidem oznámil: „Sám Pán vám proto dá znamení, „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, (což znamená) Bůh je s námi. “(Izaiáš 7,14) O tom, že museli čekat dalších 700 let, než se toto proroctví naplní, nikdo v té době nevěděl. Během „prvních“ Vánoc, se ale tam někde venku – jako bezdomovec – narodilo toto dítě, Immanuel, Bůh s námi. Zcela jiným způsobem, než lidé očekávali … jako chudá a zranitelná lidská bytost někde stranou od lidí. Žádný vánoční stromeček, žádná velká oslava s rodinou a přáteli s jídlem a dárky. On sám byl přítomný na tomto světě, aby nás zachránil od hříchu a dal věčný život. Toto dítě změnilo celý svět. Od Jeho narození mluvíme o BC a AD (BC – Before Christ /Před Kristem a Anno Domini – Léta Páně, od narození Krista) Kvůli jeho narození začali lidé slavit Vánoce s dárky a rodinnými hostinami a světlýlky. V průběhu let jsme ale na toto dítě zapomněli a zaměřili jsme se na to, co z toho udělaly reklamy.
Možná nyní nastal čas, zaměřit se na skutečný důvod našich oslav Vánoc, a ne na to, co bychom z nich chtěli získat. Dárek, který po několika týdnech končí často někde na polici. Možná nyní nastal čas zaměřit se na to, PROČ se tento Kristus narodil do našeho světa. Skutečným důvodem k oslavám byl sám Bůh, který přišel na tento svět, aby se odevzdal každému z nás. Být s námi v každé situaci, kterou v životě potkáme, povzbudit nás a dát nám sílu a naději do budoucnosti. Nejlepším darem LÁSKY je to, že dal svůj život za každého z nás, aby mu otevřel cestu k věčnému životu s Ním. To je dárek pro dnešek, zítřek a navždy. Tento dar je věnován nám všem a doufám, že ho přijmete. Je to dárek z LÁSKY, dárek NADĚJE a BUDOUCNOSTI.

Přeji vám všem klidný a nadějný adventní čas a Vánoce 2020

Immanuel, Bůh s námi.

Ardi van Hattem, Major
tajemnice pro rozvoj duchovního života a kaplanství


ENG: Dear friends,
When I would ask anyone of you, what is at the moment at the top of your mind, I think a lot would not mention coming Advent and Christmas. Our minds are more focussed on the world pandemic and what will be waiting for us in the future.
But we are already in out time of Advent and preparing for Christmas. But are we able to visit our friends and family, to hug eachother and spend time together?? Is there any reason to celebrate??
We do not know what will be ahead of us. However, maybe this Advent could be a time of personal reflection why we celebrate Advent and Christmas at all!!
The word Advent is adopted from the Greek word Adventus, which means „coming – arrival“.
The „first“ Advent, people also did not know what to expect, a Messiah coming, to save the world?? When should this be?? How should this be?? At least 700 years BC, the prophet Isaiah got a word from God to tell the people, „Sám Pán vám proto dá znamení, „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, (which means) Bůh je s námi.“ (Izaiáš 7,14) That they had to wait for 700 more years for this prophesy to be fulfilled, no one knew at that time. But at the „first“ Christmas, somewhere outside, as a homeless, this child, the Immanuel, the God with us, was born. In a complete different way as people expected… a poor, fulnerable human being, somewhere in the middle of nowhere. No Christmas tree, no big celebration with family and friends with food and parcels. He himself was the present to this world, to save us from sin and give eternal life. This child changed the whole world. From His birth we speak of BC and AD (Before Christ and Anno Domino, from the birth of Christ) Because of His birth, people started to celebrate Christmas with gifts and family meals and lights. But during the years, we forgot about this child and focussed on what the commercials have made of it.
Mayby now is the time to focus on the real reason of our Christmas celebration and not on what we would like to gain from it, a parcel which quiet often after a couple of weeks ends somewhere on a shelf. Maybe now it is the time to focus on the WHY this Christ was born into our world. The real reason to celebrate, God himself came to this world, to give himself to each one of us. To be with us in every situation we meet in our lives, to encourage us and give us strenght and hope for the future. But the best gift of LOVE, is that He gave his life for each one of us, to open up the way to eternal life with Him. That is a gift for today, tomorrow and for evermore. This gift is given to all of us, and I hope you want to recieve it. It is a gift out of LOVE, HOPE and FUTURE.

Wishing all of you a peacful and Hopeful Advent time and Christmas 2020

Immanuel, God with us.

Ardi van Hattem, Major