Děkujeme za dar společnosti Barclays.

Armáda spásy je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb pro lidi bez domova v České republice.

Pandemie Covid-19 byla velkou zkouškou pro zranitelné skupiny lidí, kterým pomáháme.

Propuknutí pandemie vyžadovalo okamžitou reakci, aby bylo zachováno bezpečí a životy 3 000 – 4 000 lidí bez domova, o které v Armádě spásy každý den pečujeme.
Naše partnerství se společností Barclays v rámci jejich balíčku komunitní pomoci Covid-19 nám pomohlo poskytnout zdroje potřebné k okamžité reakci na snížení rizik a dopadů pandemie.

Lidem bez domova, kteří přicházeli do našich zařízení, jsme mohli poskytnout mimořádné služby zajišťující jejich bezpečí a nepřetržitou péči, včetně možnosti zůstat na bezpečném místě, a také noclehu, stravy i zdravotní služby.

Ve spolupráci s Hlavním městem Praha jsme zřídili další dočasné ubytovny pro lidi bez domova. Těm, kteří přesto nepřišli do nabízených ubytovacích zařízení, jsme zajistili další pomoc, jako stravu, oblečení, stany, spacáky, zdravotní péči, hygienickou ochranu i důležité informace o prevenci nákazy virem.

Díky podpoře, kterou jsme dostali od Barclays, jsme lépe připraveni na možné nové vlny pandemií a další celostátní mimořádné události.

foto: Jakub Plíhal / Aktualne.cz

ENG:

The Salvation Army is one of the largest providers of social services to homeless people in the Czech Republic. 

The Covid-19 crisis presented a huge challenge to the vulnerable groups of people we serve. 

The outbreak of the pandemic required an immediate response to preserve the safety and lives of the 3,000 – 4,000 homeless people we care for in the Salvation Army every day.
Our partnership with Barclays, as part of their Covid-19 Community Aid Package, has helped us to provide the resources needed to respond immediately to reduce the risks and impacts of the pandemic.

We were able to provide homeless people who came to our facilities with extraordinary services ensuring their safety and non-stop service, including the opportunity to stay in a safe place, accommodation, food and health services.

In co-operation with the Capital City of Prague, we have set up other temporary hostels for the homeless. For those who still did not come to the offered accommodation facilities, we provided other assistance such as food, clothing, tents, sleeping bags, health care, hygienic protection and important information about the prevention of the virus.

As a result of the support we have received from Barclays, we are better prepared for potential new waves of the pandemic and other nationwide emergencies.