Generálovo povolání k misii

Povolání je skutečné, jen pokud se podle něj jedná – je skutečné jen v případě, že je přijato a že na něj přijde odpovídající reakce. Jako váš Generál jsem se zavázal, že budu naslouchat hlasu Ducha Svatého a rozpoznávat skrze něj Boží vůli a záměr pro Armádu spásy v budoucích letech. Budu si potvrzovat to, co přijímám z naslouchání Duchu a jaké věci rozsuzuji z jeho zjevení tím, že je budu zkoumat a posuzovat s druhými, a zároveň budu hledat Boží potvrzení skrze osobní modlitbu a čtení Slova.

Toto povolání, které mi Bůh vložil na srdce, není jen mé. Je povoláním pro celou Armádu spásy. Spočívá na každém důstojníkovi, vojákovi, stoupenci a mladém vojákovi, stejně jako na každém zaměstnanci a dobrovolníkovi – musí na něj odpovědět každý z nás. Všechno, co děláme, musí naplňovat posvátné poslání, které Bůh Armádě spásy dal. Víme, že nezměrné zástupy lidí potřebují spásu, ale i kdyby ji potřebovala jen jediná duše, stále máme povinnost jednat tak, jak od nás Pán Bůh v Deuteronomiu požaduje – máme poslechnout toto povolání, ať jako jeho lid odrážíme jeho charakter a žijeme v poslušnosti.

Chci vést Armádu, která hoří pro to, aby naplnila svou roli v Božím poslání na zemi. Potřebuji, abyste se pevně postavili a jasně dali najevo, že věříte cíli a záměru celého Božího příběhu – že věříte ve vykoupení celého stvoření skrze evangelium, které je pro každého. Musíme věřit, tak jako první vojáci Armády spásy, že můžeme získat svět pro Ježíše, a musíme věnovat celé své životy tomu, abychom se snažili tento úkol naplnit.

Poslední roky za sebou nechaly velmi dobrý odkaz – zvláště pak v důsledku Hnutí vykazatelnosti – které si rozhodně žádá plnou pozornost. Nicméně, zároveň v tomto světle zjišťujeme, že máme velkou sílu a že jsme proto schopni plně dbát na toto Boží povolání a zcela naplnit jeho záměr pro Armádu spásy.

Buďte připraveni

  • Povolání k modlitbě: Bůh volá svůj lid k poddanosti a modlitbě. Musíme se zapojit do duchovního boje – a ten se bojuje a vítězí se v něm na kolenou.
  • Povolání ke svatosti: Ve všech aspektech našich životů musíme odrážet Krista a podobat se Kristu; musíme si uvědomovat, že svatost obnovuje naše lidství a vztah vůči Bohu, druhým i světu.
  • Každý salutista by měl být živým příkladem biblické opravdovosti.
  • Povolání být připraveni k bitvě – teď! Musíme pochopit naléhavost a důležitost slova „teď“. Náš svět potřebuje Krista dnes, ne až budeme mít hotovou práci na všech svých plánech! Navzdory všemu, co je třeba udělat v rámci našeho hnutí, pokračujeme v boji ve stávajících bitvách, ale zároveň rosteme a posilujeme své odhodlání a připravujeme se na větší bitvy.

Buďte angažovaní

  • Povolání sloužit: Naší misijní prioritou musí být sloužit druhým. Musíme si vážit povolání důstojníků, místních důstojníků, vojáků, stoupenců a mladých vojáků; zároveň je třeba si uvědomovat, že pro naplnění našich úkolů jsou klíčoví mnozí zaměstnanci a dobrovolníci Armády spásy.
  • Povolání uctívat: Měli bychom slavit Boží vykupující lásku skrze naše uctívání a hledat kulturně relevantní způsoby, jak se spojit ve chvále a díkůvzdání, přitom se snažit oslovit a přivítat druhé.
  • Povolání k jistotě v evangeliu: Když sdílíme dobrou zprávu evangelia, musíme si uvědomovat jeho moc spasit a proměnit. Skrze moc Ducha Svatého mohou lidé být vysvobozeni ze všeho, co jim brání dosáhnout svého Bohem daného potenciálu.

Převezměte zodpovědnost

  • Povolání vychovávat a formovat každou generaci: Musíme přijmout zodpovědnost za děti, mladé dospělé a potencionální vůdce – musíme vychovávat, vybavovat schopnostmi a vyučovat naši stávající i budoucí Armádu spásy.
  • Povolání k sebeobětujícímu soucitu: Musíme bránit druhé, usilovat o právo a spravedlnost, být štědří a podnikat kroky, které povedou k nápravě, uzdravení a vykoupení z problematických situací, kterým budeme čelit.
  • Povolání k přijímání: Musíme být bezúhonní v tom, abychom se ke všem lidem chovali s úctou a soucitem a pamatovali, že naším posláním je plnit potřeby lidí v Kristově jménu bez jakékoliv diskriminace.

V této bitvě nejsme sami. Stojíme na ramenou „obrů“, kteří šli před námi. V jejich odkazu vidíme důkaz Boží věrnosti a jsme tak schopni vidět dál. A Bůh sám jde samozřejmě před námi!

Sloužíme pod naším praporem krve a ohně, praporem proměny, a věříme, že jako mezinárodní rodina jsme společně silnější a že každý z nás může být nástrojem proměňujícího vlivu právě tam, kam ho Bůh postavil.

Pochodujme do dalších let s jistotou toho, že jestli budeme žít podle hodnot Království, prorazíme tak cestu k vítězství. Připojte se ke mně v tomto boji, abychom byli Armádou spásy, jakou nás Bůh povolal být. Pomozte mi jít s Armádou tak, abychom byli v samém srdci Boží vůle, abychom tak mohli prožívat jeho neustálé požehnání a ochrannou ruku, zatímco se budeme snažit čelit výzvám 21. století. A zatímco se podílíme na Kristově díle v téměř dvou třetinách zemí světa, vzdáváme všechnu čest a slávu Bohu. Amen!