Nový pozdrav zaměstnancům / New greeting to employees

Milí přátelé a kolegové,

uplynulo již mnoho týdnů od chvíle, kdy vláda České republiky vyhlásila 12. března nouzový stav. Od té doby čelíme mnoha opatřením a změnám ve způsobu organizace našeho pracovního a soukromého života. Přestože se jednalo o velmi dramatické změny našeho chování a práce, je současně velmi zajímavé vidět, jak se lidé dokáží velmi rychle přizpůsobit nové situaci. Svým způsobem se to, co je nenormální, stává normálním. Ale pro některé, nebo spíše pro mnohé lidi, měly tyto změny velký vliv na práci a osobní život, ekonomiku, vztahy, jiní mají strach z nakažení nebo dokonce byli nakaženi. Taková břemena je těžké nést dlouhodobě.

Jsme vděční a hrdí na vás všechny za to, že když nás krize zasáhla, všichni jste se na bitvu připravili a povstali jste, abyste bojovali proti hrozbám útočícím na naše lidi a důsledkům, které se objevily.
Jsme vděční za to, že jsme dosud ve všech našich službách a programech neměli mezi našimi lidmi téměř žádné vážné onemocnění, a děkujeme vám, že berete předpisy a preventivní opatření vážně a zároveň poskytujete péči a útěchu lidem, kterým sloužíme.

Nyní rádi vidíme, že v situaci s korona virem nastal v naší zemi pozitivní posun, což umožňuje, aby společnost opatrně uvolňovala některá opatření. Dokonce i když nás stále ještě čeká cesta předtím, než se budeme moci vrátit zpět k „normálnímu životu“, vítáme vše, co napomáhá ke zlepšení a přináší sluneční paprsky. Ať v bouřích nebo v slunečním svitu, pamatujme, v koho jsme složili naši důvěru a kdo nás obklopuje svojí láskou a přítomností každý den i každou noc!
S Božím požehnáním vám přejeme odvahu, radost a mnoho sil.

„Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích.“  Žalm 46

Tone a Frank Gjeruldsenovi


……………………………………….

Dear friends and colleagues

Many weeks have already passed since the Czech Republic The Government declared  State of emergency 12th March. Since then we have faced a lot of regulations and change of the way we organize our work and private lives. Although this has been very dramatic changes of behaviour and work, it is at the same time impressive the way we as people quickly manage to adapt to a new situation. In a way, the abnormal becomes the normal. But for some, or for many people, these changes have had a big impact on our work and private life, economy, relationships, fear for infection or even been infected. These burdens are heavy to carry over time.

We are grateful and proud of you all, that when the crisis hit us, you all prepared for the battle and lined up to fight against the threats to our people and the consequences that came along.
We are grateful that we so far have had almost no serious illness situation amongst our people in all our services and programs, and we thank you that you have taken the regulations and precautions seriously and at the same time given care and comfort to the people we serve.

Now, we are happy to see that there is a positive development in the Corona situation in our country, which allowes the society to carefully ease some of the restrictions. Even if there still is a way to go before we are back to the “normal life”, we welcome all that is to the better and brings strokes of sunshine. Storm or sunshine, remember in whom we put our trust and who surrounds us by his love and presence every day and night!
With God´s blessing, we wish you courage, joy and great strength.

“God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” Psalm 46

Tone and Frank Gjeruldsen