Online zamyšlení ke Svatému týdnu 2021

Každý den od 29.3. do 2.4. vždy 9:00 premiéra nového online zamyšlení našich důstojníků ke Svatému týdnu.


Přečíst si můžete také Velikonoční poselství našeho generála Briana Peddle.

Velikonoční příběh rezonuje životem a nadějí a tím, jak je dnes v našem světě zoufale potřebujeme. V dobách Starého zákona jsme se drželi naděje v proroctví o Mesiáši. Během tichých let mezi Starým a Novým zákonem jsme se drželi naděje, že Bůh nezapomněl na svůj lid ani na své sliby. Pak tato naděje nabyla tělesné podoby v osobě Ježíše a sami jsme byli svědky toho, že si Bůh pamatoval nářek svého lidu a potvrdil, že naše naděje nebyla marná. Byli jsme svědky Ježíše, který učil a byl příkladem odpuštění a lásky, který se stýkal s výběrčími daní, večeřel s hříšníky, mluvil se ženami pochybné morálky a nikoho neodsuzoval. Sami vidíme nádhernou směsici milosti a pravdy. Žasneme a divíme se, jak Ježíš proměnil vodu ve víno, dával zrak slepým, umožnil chromým chodit, vyháněl démony, uzdravoval malomocné, ovládal vítr a vlny a sami vidíme nevyčerpatelnou Boží moc. Na Velký pátek to vypadalo, jako by naděje zmizela, když život opouštěl Ježíšovo tělo. Tento neodolatelný muž podmanivých podobenství, bystrého učení a zázraků, se schopností zasáhnout samotnou strukturu společnosti a lidí do nejhlubších hlubin jejich bytí, byl zabit na kříži a uložen do hrobu. Bylo to jako by někdo zhasl světlo a zakryl naši naději. Pak se stalo něco opravdu pozoruhodného, co změnilo život i svět: kámen byl odvalen, pohřební plátna zanechána na hromádce – protože Ježíš byl naživu! Světlo bylo slavnější než kdy jindy a naše naděje získala nové výšiny. Velikonoce nejsou jen vzpomínkou na něco, co se stalo v minulosti – ale při jejich oslavě si připomínáme, že život vzkříšení má být každodenní zkušeností. Pandemie, kterou zažíváme, připomíná pocity Velkého pátku – jako by světlo zhaslo a naše naděje byla zaklopena poklopem. Existuje mnoho okolností v životě, které nám mohou takový pocit přivodit – přírodní katastrofy, nemoci, nezaměstnanost, rozvod, drogová závislost, bankrot, domácí násilí, rasismus. Život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista nám připomínají, že Bůh je s námi za všech okolností, že je větší a mocnější než jakákoli jiná okolnost a že Bůh je odborníkem na zázračné a nemožné. I když to se sebou vzdáme, Bůh v nás stále věří. Když máme pocit, že jsme nemilovaní, Bůh nám ukazuje Ježíše. Když máme pocit, že jsme udělali největší chybu ve svém životě, Ježíš odpouští. Když se dusíme ve tmě, Bůh září svou přítomností. Když jsme zoufalí, Ježíš přináší naději. Vidíte, že tento vzkříšený život je plný, hojný a úplný. Tento vzkříšený život je novým životem, protože je životem v Kristu a jako takový je prostý od jakéhokoli odsouzení. Tento vzkříšený život začíná minutou, ve které přijmeme Krista jako Spasitele, a pokračuje po celou věčnost. Tento život vzkříšení je dynamický, protože se v nás uvolnila Boží moc. Změna začíná uvnitř a proměňuje náš pohled na všechno. Prvního velikonočního rána učedníci stále prožívali římskou okupaci se vším co k ní patří, ale poznání, že Ježíš je naživu a že vše, co bylo slíbeno se naplnilo, změnilo úplně všechno. Nyní měli věčný pohled, chápali, že byl přemožen hřích a smrt, že Království bylo vlastně duchovním Královstvím a že nad vším vládne Bůh. Takové porozumění změnilo jejich pohled na život v tomto světě a jejich reakce na něj, protože v jejich životech zazářilo slavné Kristovo světlo a naděje na věčnost byla zajištěna. Už nikdy nebudou stejní – stejně jako my už nikdy nebudeme stejní, pokud přijmeme stejnou moc vzkříšení. Kéž vám Bůh žehná při oslavě vzkříšeného Krista. Amen.

Brian Peddle generál