Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci na jejím řešení, a to formou terénní služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.

Cíle služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Hlavní cíl: Kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života nebo které jsou tímto ohroženy, snaha o snižování „sociálních“ rizik spojených s jejich způsobem života.

K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím těchto kroků:

 1. Kontaktováním osob v nepříznivé sociální situaci.
 2. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
 3. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele a vyřizování běžných záležitostí.
 4. Poskytování psychosociální podpory.
 5. Podpora setrvání uživatelů v jejich přirozeném prostředí, zejména udržení si bydlení.
 6. Pomoc při obnovení nebo upevnění vztahu s rodinou.
 7. Poskytování sociálního poradenství.
 8. Podpora k samostatnému jednání uživatele s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami.
 9. Informování uživatelů v jim známém prostředí o možnostech zlepšení jejich nepříznivé sociální situace a rizicích, která s sebou nese stávající způsob života.

Cílová skupina služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou ztrátou bydlení ohrožené.

Vymezení cílové skupiny:

Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let.

Zásady poskytování služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

 • Poskytovat služby na základě individuální potřeby definované uživatelem v souladu s cíli služby a se zřetelem na nepříznivou sociální situaci uživatele.
 • Respektovat jedinečnost každého uživatele, jeho individuální potřeby a právo na seberealizaci stejně jako všechna ostatní práva. Práva uživatele ovšem nemohou omezovat práva jiného uživatele.
 • Respektovat názor a vlastní vůli uživatele.
 • Dodržovat zásadu mlčenlivosti a anonymity, diskrétní přístup – zaměstnanci zachovávají mlčenlivost ve všech svěřených záležitostech.
 • Přistupovat k člověku na základě křesťanských zásad.

Zásady poskytování služby vycházejí z Etického kodexu sociálních pracovníků a Směrnice národního velitele Armády spásy, Prevence bezdomovectví č. 15 Etický kodex zaměstnance Armády spásy, Prevence bezdomovectví.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Kontakt:

Adresa:
Armáda spásy v České republice, z. s.

Prevence bezdomovectví Bohumín
Trnková 320
735 51  Bohumín – Pudlov

Mgr. Marcela Stryjová – ředitel, 737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Mgr. Simona Lojková – vedoucí sociální služby 773 770 140, simona_lojkova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce – 773 770 374, tomas_himmer@armadaspasy.cz

sociální pracovník – 773 770 385, dana.skarupova@armadaspasy.cz
sociální pracovník – 773 770 373, pavla.barnisinova@armadaspasy.cz

Kontaktní doba:
– Úterý: 8:30 – 11: 30, 12:30 – 17:00
– Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní práce a schůzky dle individuální domluvy.

Záznamy o činnosti