Sociálně aktivizační služby pro seniory

Sociálně aktivizační služby pro seniory

O PROJEKTU

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

„Dbáme, aby vám stáří neudělalo vrásky i v duši.“

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory na Opavské 26 je zachovat stávající míru soběstačnosti seniorů z Krnova a okolí a prodloužit jejich setrvání v přirozeném prostředí. Prostřednictvím organizovaného a cíleného programu usilujeme o pozitivní změny v životě seniorů. Nabízíme jak základní sociální poradenství, tak dlouhodobou podporu prostřednictvím individuální nebo skupinové sociální práce.

 

OKRUH OSOB

Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytujeme občanům, kteří dosáhli důchodového věku a jsou v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitli v důsledku stáří nebo obtížné životní situace.

Nepříznivou sociální situací se rozumí:

Ztráta blízké osoby, rozchod s partnerem, nedorozumění s dětmi, úraz, diagnostikována rakovina nebo jiné vážné onemocnění u seniora nebo u osoby blízké, v jehož důsledku je senior ve zvýšené míře ohrožen sociálním vyloučením.

 • Nedostatečná úroveň osobních a sociálních schopností a dovedností (absence asertivního jednání, nedokáže rozpoznat manipulaci a podvod, nízká úroveň kognitivních funkcí a finanční gramotnosti, nedokáže si sám vyřídit některé úřední záležitosti), které mohou být prostřednictvím služby udrženy nebo rozvíjeny.
 • Úzkost, obavy, poruchy spánku, strach či nejistota z budoucnosti nebo jiné problémy, které by se užíváním služby daly zmírnit nebo odstranit.
 • Osamělost v důsledku nedostatku sociálních kontaktů.
 • Ohrožení ztrátou bydlení.
 • Neschopnost používat základní moderní techniku chápe senior jako příčinu svého vyloučení ze společnosti (neumí používat mobil, vyhledat si něco na internetu, napsat email).

Ambulantní služby neposkytujeme seniorům, kteří nejsou schopni sebeobsluhy v bariérovém prostředí a seniorům, kteří se do programů nedokáží zapojit sami nebo s pomocí asistenta z důvodu svého zdravotního omezení.

 

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je prodloužit setrvání seniora v jeho přirozeném prostředí prostřednictvím těchto kroků:

 • pomoc při uplatňování práv a zájmů a vyřizování běžných záležitostí (např. vyřízení příspěvku na péči, doprovod),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • volnočasové aktivity,
 • organizované akce,
 • preventivní programy,
 • sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické činnosti.

 

KAPACITA

Maximální kapacita (maximální počet uživatelů za rok):
Maximální kapacita, která vychází zejména z personálního zajištění služby, je stanovena na 20 uživatelů služby ročně.

Okamžitá kapacita (maximální kapacita v daném okamžiku):
Okamžitá kapacita vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také z personálního zajištění.

Okamžitá kapacita je stanovena takto:
Vrstevnická skupina: 10
Socioterapeutická skupina: 10
Individuální práce (terénní i ambulantní ): 2

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PROFESIONALITA – služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.

NESTRANNOST – pracovníci neupřednostňují některé uživatele před jinými.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – pracovníci respektují individuální přání, potřeby a požadavky uživatelů.

DISKRÉTNOST – pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, souvisejících s poskytováním služby.

PARTNERSTVÍ – pracovníci spolupracují s uživateli na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby.

 

KONTAKTY

Armáda spásy
Sociálně aktivizační služby pro seniory
Opavská 26
794 01 Krnov

 

Číslo bankovního účtu: ČSOB – 211653677/0300

Jiří Loskot, ředitel Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

Darina Vránová, DiS, vedoucí sociálních služeb
tel. 773 770 213, darina_vranova@armadaspasy.cz

Ing. Petra Vejmolová, vedoucí přímé práce
tel. 773 770 214, petra_vejmolova@armadaspasy.cz

Marie Špičáková, DiS., sociální pracovnice

tel. 773 770 211, marie_spicakova@armadaspasy.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Město Krnov

Zpět na Sociální služby Krnov