Azylový dům

Azylový dům

Poslání

Posláním sociální služby azylový dům je poskytovat ubytování osobám, které ztratily bydlení. Nabízíme důstojné podmínky pro bydlení na přechodnou dobu a podporu při řešení nepříznivé sociální situace. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup a podporu samostatnosti.

Cíle služby

 • Uživatel/ka má stabilnější bydlení.
 • Uživatel/ka má vyřízené potřebné doklady, dávky a úřední záležitosti.
 • Uživatel/ka umí hospodařit s financemi (platit nájem, služby a další závazky).
 • Uživatel/ka navazuje kontakty s přirozeným sociálním prostředím (s rodinou, přáteli).
 • Uživatel/ka využívá běžně dostupné zdroje (např. zdravotní služby, účastní se kulturních akcí, využívá možnost PC, internet).
 • Uživatel/ka má zaměstnání (příprava na kurz, na pohovor, kompetence k udržení zaměstnání).
 • Uživatel/ka má potřebné kompetence k vedení rodiny (výchově a péči oděti).

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována matkám/otcům/zákonným zástupcům s dětmi a samostatným ženám, kteří jsou fyzicky soběstační pro pohyb v zařízení, ocitli se v nepříznivé sociální situaci, jenž je spojena se ztrátou bydlení a mají zájem svou situaci řešit.

Věková hranice matek/otců/zákonných zástupců s dětmi a samostatných žen, je stanovena od 18 let věku a dítěte do 18 let věku, popř. nad 18 let věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se nadále soustavně připravuje na budoucí povolání.

Důvody poskytovatele pro odmítnutí uzavření smlouvy:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Základní poskytované služby

1) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 3. tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu.

2) Poskytnutí ubytování:

 1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 2. umožnění celkové hygieny těla,
 3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základní zásady při poskytování služby

 • Individuální přístup – respektování potřeb uživatele, zohledňování individuálních schopností a dovedností uživatele.
 • Respektování vlastní volby uživatelů – zaměstnanci respektují vlastní svobodné rozhodnutí uživatele. Uživatelé se mohou rozhodovat s porozuměním důsledkům svého rozhodnutí.
 • Zásada flexibility – pružné reagování na akutní potřeby uživatelů. Způsob poskytování služby se přizpůsobuje potřebám uživatelů, nikoliv uživatelé pracovním postupům.
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu – je kladen důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, sdílení informací, jednotný pracovní postup.

Ke stažení


Projekt s finanční podporou Moravskoslezského kraje: Sociální služby Samaritán – pořízení nového vozidla

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 jsme zakoupili auto, které bude sloužit pro zajištění provozu a dalších činností sociálních služeb Samaritán.

 Zpět na Domov pro ženy a matky