Projekty

Projekty

Nová fasáda budovy Domu pro ženy a matky s dětmi Ostrava

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje proběhl na azylovém domě pro ženy a matky s dětmi projekt „Nová fasáda budovy Domu pro ženy a matky s dětmi Ostrava“. Původní fasáda již nepůsobila esteticky dobře a odpadávající omítka fyzicky ohrožovala osoby pohybující se v okolí objektu, a také způsobovala zatékání do nosných konstrukcí, což podporovalo růst plísní na provlhlých stěnách v prostorách. Nová fasáda měla tedy pozitivní vliv nejen na bezpečnostní a hygienické podmínky v objektu, ale také na humánnější prostředí, ve kterém uživatelky pobývají. Tento projekt byl financován z ‚‚Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022″. Děkujeme za podporu.

FASÁDA PŘED A PO OPRAVĚ

Sociálně-terapeutické skupiny v Domě pro ženy a matky s dětmi v Ostravě

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje proběhl na Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Ostravě projekt „Sociálně-terapeutické skupiny v Domě pro ženy a matky s dětmi v Ostravě“. Sociálně-terapeutická skupina patří k jedné z forem, jak je možné působit terapeuticky na klienty a je úzce svázána s psychoterapií. Terapie je cílené používání psychoterapeutických prostředků v souladu s vědeckými poznatky. Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít spokojený život v oblastech osobních, pracovních, zdravotních a sociálních. Cílem psychoterapie je dosažení rozvoje osobnosti a odstranění nebo zmírnění psychického utrpení člověka.Realizace sociálně-terapeutické skupiny ve spolupráci se sociálními pracovníky pomáhá rozvíjet a posilovat pozitivní vzorce v chování a mezilidských vztazích, což má přímý vliv nejen na vztah rodič – dítě, ale i na vztahy partnerské a mezilidské. Dále je sociálně-terapeutická práce zaměřena na podporu hodnot rodiny, mezigeneračního soužití a stmelení rodinné komunity.  Tento projekt byl financován z „Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022“. Děkujeme za podporu.

Tisková zpráva

teraputická místnost

Případová práce ve službách pro osoby bez přístřeší s atypickým chováním v Ostravě

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje proběhl v sociálních službách Adelante v Ostravě projekt „Případová práce ve službách pro osoby bez přístřeší s atypickým chováním v Ostravě “.  V rámci projektu měli sociálních pracovníci možnost konzultovat konkrétní složité případy uživatelů služby s atypickým chováním s odborníkem, který má dlouholetou praxi v sociálních službách a zkušenosti s terapeutickou činností. Tato zkušenost sociálním pracovníkům výrazně pomohla a prohloubila dovednosti potřebné pro práci s osobami s atypickým chováním.
Tento projekt byl financován z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.“ Děkujeme!

Zvýšení hygienického standardu v Azylovém domě pro muže Adelante

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje proběhl na azylovém domě pro muže Adelante Ostrava projekt „Zvýšení hygienického standardu v Azylovém domě pro muže Adelante“.  V rámci projektu bylo pořízeno 48 plechových šatních skříní, 23ks matrací s omyvatelným potahem a byla opravena výmalba po zatečení. Realizace projektu výrazně napomohla především ke zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek služby. Tento projekt byl financován z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.“ Děkujeme!


Výsadba stromů v areálu Adelante Ostrava

Dne 3.11.2022 byl zrealizován projekt ‚‚Výsadba stromů v areálu Adelante Ostrava“. V areálu bylo vysázeno 20 stromů a 51 keřů – jednalo se o dřeviny okrasné i ovocné. Akce se zúčastnili zaměstnanci Armády spásy a uživatelé služeb, kteří přiložili značnou ruku k dílu! Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.Všem účastníkům i Nadaci ČEZ děkujeme! 

Zvýšení hygienického standardu na Noclehárně pro muže v Ostravě

V rámci projektu „Zvýšení hygienického standardu na Noclehárně pro muže v Ostravě“ byl pořízen podlahový mycí stroj, který výrazně napomáhá při úklidu podlahových ploch v budově nocleháren a nízkoprahového denního centra. Úklid podlahových ploch je nejen urychlen, ale také zkvalitněn. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Moc děkujeme! 

Pořízení rekuperace s primárním účelem zvýšení kvality služby

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje proběhl v budově poskytující sociální služby: Noclehárna pro ženy, Noclehárna pro muže a Nízkoprahové denní centrum projekt „Pořízení rekuperace s primárním účelem zvýšení kvality služby“. Realizovaná investiční akce napomohla především ke zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek služeb a také ke snížení oprese ze strany většinové populace žijící v okolí sociálních služeb Adelante. Předpokládáme, že nově vybudovaná rekuperace bude mít také pozitivní vliv na finanční úspory spojené s využíváním odpadního tepla pro vytápění prostor. Tento projekt byl financován z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021″.  Děkujeme za podporu. 

Zpět na CSS Adelante