Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Poslání

Posláním sociální služby Nízkoprahové denní centrum v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci. Motivovat a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ambulantního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy a ošacení.

 

Cíle nízkoprahového denního centra:

Změna nepříznivé sociální situace uživatele:

 • nalezení bydlení a zázemí,zejména prostřednictvím  podpory při:
  • hledání ubytovacích zařízení,
  • hledání bydlení,
  • komunikaci s úřady, dalšími organizacemi a institucemi,
  • vyřizování dokladů,
  • vyřizování sociálních dávek  a různých typů důchodů,
  • hledání zaměstnání,
  • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
  • vyplňování různých tiskopisů,
  • plnění závazků, dluhů a povinností vůči jiným osobám a institucím.
 • minimalizace rizik (zdravotních a sociálních) spojených s životem na ulici nebo v nevyhovujících podmínkách, prostřednictvím zejména:
  • možnosti využití pobytu v nízkoprahovém denním centru,
  • poskytnutí základního ambulantního zdravotní ošetření,
  • nalezení trvalé zdravotní péče a zprostředkování hospitalizace,
  • poskytnutí hygienického zázemí (wc, sprchy, možnost praní prádla),
  • poskytnutí stravy (1x denně polévka a chléb),
  • možnosti výměny ošacení.

 

Cílová skupina

Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům a ženám starších 18ti let, kteří jsou bez přístřeší a jsou fyzicky soběstační (tzn. vyjdou schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.), případně osobám s pohybovým omezením, pokud si sami zajistí asistenta.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (např. zájemce nespadá do cílové skupiny; odmítá přijmout pravidla domovního řádu)
 • je naplněna kapacita denního centra;
 • má udělen zákaz využívat sociální službu z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby a tento zákaz trvá (vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v rozhodnutí o ukončení služby).

 

Základní zásady při poskytování služby

1. Zásada dodržování lidské důstojnosti vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a ostatních právních předpisů – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem a dalšími právními předpisy. Pracovníci zařízení jsou také vázání Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
2. Zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli, navrhuji nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.
3. Zásada mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
4. Zásada návratu uživatele do většinové společnosti – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.
5. Zásada odbornosti a týmové práce personálu – důraz pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
6. Zásada rovného přístupu ke všem uživatelům – jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
7. Zásada individuálního přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží
v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.
8. Zásada flexibility – pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.

 

Základní obsah poskytované služby

Základní činnosti
a) Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• možnost provedení celkové hygieny těla (osprchování).
b) Poskytnutí stravy
• výdej polévky + chléb: bezplatně po-pá v 15 hod., so-ne v 11 hod.,
• teplý čaj: bezplatně, po celou dobu otevření.
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálně určených potřeb (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, zprostředkování ubytovacích zařízení apod.),
• pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
• pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

Další činnosti

• Poskytování základní ambulantní zdravotní péče zdravotní sestrou.
• Duchovní činnost (bohoslužby, duchovní skupinky, individuální konzultace s duchovním pracovníkem).
• Výdej šatstva – možnost v provozních hodinách bezplatně využít humanitární šatník (výdej oblečení).
• Praní osobního prádla.
Otevírací doba denního centra:
pondělí – neděle
10:00 – 12:30 hod.
14:00 – 16:30 hod.
Otevírací doba ošetřovny:
pondělí – čtvrtek
11:00-15:00 hod.
pátek
14:00-16:00 hod.

Ke stažení:

 

Nízkoprahové denní centrum – Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše je realizováno za finanční podpory městské části Praha 7.

Služba je spolufinancována EU.

 

Kontakty:

Mgr. Věra Zemanová, vedoucí přímé práce (dobrovolnictví) – 220 184 009, 773 770 324, vera_zemanova@armadaspasy.cz

Bc. Anežka Bohušová, sociální pracovnice – 220 184 026, anezka.bohusova@armadaspasy.cz

 

Zpět na CSS B. Bureše