Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Poslání

Posláním sociální služby Nízkoprahové denní centrum v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci. Motivovat a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ambulantního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy a ošacení.

Cíle nízkoprahového denního centra:

Změna nepříznivé sociální situace uživatele:

 • nalezení bydlení a zázemí,zejména prostřednictvím  podpory při:
  • hledání ubytovacích zařízení,
  • hledání bydlení,
  • komunikaci s úřady, dalšími organizacemi a institucemi,
  • vyřizování dokladů,
  • vyřizování sociálních dávek  a různých typů důchodů,
  • hledání zaměstnání,
  • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
  • vyplňování různých tiskopisů,
  • plnění závazků, dluhů a povinností vůči jiným osobám a institucím.
 • minimalizace rizik (zdravotních a sociálních) spojených s životem na ulici nebo v nevyhovujících podmínkách, prostřednictvím zejména:
  • možnosti využití pobytu v nízkoprahovém denním centru,
  • poskytnutí základního ambulantního zdravotní ošetření,
  • nalezení trvalé zdravotní péče a zprostředkování hospitalizace,
  • poskytnutí hygienického zázemí (wc, sprchy, možnost praní prádla),
  • poskytnutí stravy (1x denně polévka a chléb),
  • možnosti výměny ošacení.

Cílová skupina

Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům a ženám starších 18ti let, kteří jsou bez přístřeší a jsou fyzicky soběstační (tzn. vyjdou schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.), případně osobám s pohybovým omezením, pokud si sami zajistí asistenta.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (např. zájemce nespadá do cílové skupiny; odmítá přijmout pravidla domovního řádu)
 • je naplněna kapacita denního centra;
 • má udělen zákaz využívat sociální službu z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby a tento zákaz trvá (vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v rozhodnutí o ukončení služby).

Základní zásady při poskytování služby

a)      Zásada svobodné volby – zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení jeho situace a upozorňují jej na případné důsledky jednání. Způsob řešení své situace si však volí každý uživatel sám.
b)      Zásada odbornosti a týmové práce personálu – pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
c)      Zásada flexibility – pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.

Základní obsah poskytované služby

Základní činnosti
a) Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• možnost provedení celkové hygieny těla (osprchování).
b) Poskytnutí stravy
• výdej polévky + chléb: bezplatně po-pá ve 12 hod., so-ne+svátek v 11 hod.,
• teplý čaj: bezplatně, po celou dobu otevření.
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálně určených potřeb (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, zprostředkování ubytovacích zařízení apod.),
• pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
• pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Další činnosti

• Poskytování základní ambulantní zdravotní péče zdravotní sestrou.
• Duchovní činnost (bohoslužby, duchovní skupinky, individuální konzultace s duchovním pracovníkem).
• Výdej šatstva – možnost v provozních hodinách bezplatně využít humanitární šatník (výdej oblečení).
• Praní osobního prádla.

Otevírací doba denního centra:

pondělí – neděle
07:00 – 14:30 hod.

Otevírací doba ošetřovny:

pondělí – čtvrtek
11:00-15:00 hod.
pátek
14:00-16:00 hod.

Ke stažení:

Nízkoprahové denní centrum – Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše je realizováno za finanční podpory městské části Praha 7.

Služba je spolufinancována EU.

Kontakty:

Mgr. Věra Zemanová, vedoucí přímé práce (dobrovolnictví) – 220 184 009, 773 770 324, vera_zemanova@armadaspasy.cz

Bc. Anežka Bohušová, sociální pracovnice – 220 184 026, anezka.bohusova@armadaspasy.cz

Nikola Piňosová, sociální pracovnice – 220 184 011, nikola.pinosova@armadaspasy.cz

Zpět na CSS B. Bureše