Noclehárna

Noclehárna

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže a ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

 

Cíle

• Snížení sociálních a zdravotních rizik pro lidi bez přístřeší zajištěním jejich základních životních potřeb (nocleh, hygiena, strava).
• Poskytnutí podpory a motivace uživatelů v řešení jejich stávající životní situace (např. zajištění trvalejšího bydlení a příjmu), prohlubováním jejich schopnosti uplatňovat svá práva a zprostředkováváním kontaktu s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, kteří jsou starší 18ti let, fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

• nespadá do cílové skupiny (mladší 18ti let, fyzicky nesoběstačný)
• žádá o jinou sociální službu
• je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
• odmítá přijmout pravidla domovního řádu
• je naplněna kapacita noclehárny
• má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů.

 

Základní zásady při poskytování služby

 • Zásada dodržování lidské důstojnosti vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a ostatních právních předpisů – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem a dalšími právními předpisy. Pracovníci zařízení jsou také vázání Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
• Zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli, navrhuji nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.
• Zásada mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
• Zásada návratu uživatele do většinové společnosti – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.
• Zásada odbornosti a týmové práce personálu – důraz pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.• Zásada rovného přístupu ke všem uživatelům – jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
• Zásada individuálního přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží
v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.
• Zásada flexibility – pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.
• Zásada neutrálního postoje – všichni zaměstnanci zachovávají nestranný postoj k uživatelům.

 

Základní obsah poskytované služby

a) poskytnutí noclehu
• přenocování ve 2 pokojích pro muže o celkové kapacitě 38 míst a pro ženy 2 pokoje 10 lůžek + 8 lůžek, celkem kapacita 18 lůžek
• každý uživatel má při příjmu k dispozici čisté ložní prádlo.
• prostory noclehárny se každý den uklízí
b) možnost využít hygienického zařízení
• možnost provedení celkové hygieny těla
• možnost provedení běžných úkonů osobní hygieny
c) poskytnutí stravy
• poskytnutí stravy – možnost dostat večer polévku
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
• pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi
• pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

 

Provozní doba noclehárny:

po-ne  od 19:30 do 8:00 nepřetržitě

 

Kontakty:

Mgr. Věra Zemanová, vedoucí přímé práce (dobrovolnictví)
T: 220 184 009, 773 770 324
E: vera_zemanova@armadaspasy.cz

Bc. Anežka Bohušová, sociální pracovnice, vedení projektu Nejdřív střecha http://www.nejdrivstrecha.cz/
T: 220 184 026
E: anezka.bohusova@armadaspasy.cz

 

Ke stažení:

Veřejný závazek

Ceník služby noclehárna

Záznam o činnostech

Zpět na CSS B. Bureše