Domov Přístav – Frýdek-Místek

Domov Přístav - Frýdek-Místek

Poslání

Domov Přístav ve Frýdku – Místku, který provozuje Armáda spásy, poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám bez přístřeší, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Na základě individuálních potřeb poskytuje uživatelům pomoc a podporu, která jim umožní žít kvalitní a důstojný život.

 

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší (ulice, sociální lůžko, LDN, azylový dům, ubytovny) starší 26- ti let mobilní i imobilní, které mají zhoršenou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav z důvodu:

 • chronického duševního onemocnění
 • závislosti na návykových látkách
 • alkoholové či jiného typu demence

a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Důvody pro odmítnutí

 • Žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • Nedostatečná kapacita
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy
 • Ze zdravotních důvodů, kdy zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

 

Cíle poskytované služby

 • Uživatel má minimalizované riziko dalšího sociálního propadu a zhoršování zdravotního stavu
 • Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti pro zvládání péči o sebe sama, společenských a sociálních návyků
 • Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, které mu pomohly nebo pomáhají řešit jeho potřeby
 • Uživatel se dle svých potřeb zapojuje do společenského dění domova, okolí, města, obnovil kontakt s rodinou či přáteli

 

Kapacita služby

Kapacita služby je 32 osob. Pro zcela imobilní uživatele jsou určeny 4 elektrická polohovatelná lůžka.

 

Poskytované činnosti

Poskytovaná činnost Obsah činnosti
Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí ubytování, energie, úklid, praní ložního i osobního prádla a ošacení včetně žehlení, drobné opravy ošacení, ostatní provozní náklady spojené s ubytováním.
 • Ubytování:

Tři jednolůžkové pokoje

Jeden dvoulůžkový pokoj

Devět třílůžkových pokojů

 • Cena za ubytování činí 150 Kč na den.
Poskytnutí stravy
 • Zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, včetně pitného režimu, včetně zajištění stravy dle dietního režimu
 • Cena stravy je 130 Kč za den (cena za dietní jídlo je stanovena dle dietního režimu a aktuální nabídky dodavatele za tuto stravu)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc, podpora při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – podpora uživatele při využívání služeb ve městě, jako např. pošta, holič/kadeřnice, pedikůra, obchod, knihovna, úřady a instituce
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – nácvik dovedností a schopností potřebných k zvládání činností v běžném životě a to s cílem co nejmenší nutné podpory
aktivizační činnosti
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – návštěva kulturních a společenských akcí v rámci města a Domova Přístav FM a přilehlého okolí, návštěvy sportovních aktivit, společné akce s uživateli Domovů Přístav I a II. 
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – nabídka dopoledních aktivit (knižní klub, trénink paměti, filmový klub, kreativní činnost, naše zahrada, společenské hry, ranní ztišení nad Biblí, duchovní chvilky, individuální duchovní rozhovory)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Nediskriminační přístup – rovný, nezaujatý, přístup ke každému uživateli, bez vnášení jakýchkoliv postojů, předsudků či nálad
 • Partnerský přístup – pracovníci nejednají s uživateli z pozice nadřízené (př. učitel – žák) a snaží se navázat partnerský, rovnocenný vztah
 • Respekt a úcta – pracovníci žádným způsobem nehodnotí, neodsuzují život uživatele, jeho špatné životní kroky, ale respektují jeho rozhodnutí, přistupují k němu s úctou jako ke každé jiné bytosti.

Armáda spásy je křesťanskou organizací, a proto jednou z jejich zásad je i křesťanský přístup při poskytování služby.

V rámci sociální služby Domov Přístav Frýdek – Místek chceme vytvářet společenství v Kristu, které nabízí:

 • podporu i v situacích, kdy zdánlivě není naděje,
 • prostor, kde je každý přijímán takový, jaký je, a kde je každému dána nová šance,
 • odpuštění nejen daného společenství, ale vedení k tomu, aby každý mohl odpustit sám sobě,
 • prostor, kde bude každému nasloucháno a kde má každý právo říci svobodně svůj názor,
 • bezpečný prostor pro vnitřní uzdravení, uvědomění si, že každý je užitečný a přináší obdarování pro společenství,
 • prostor pro následný růst k samostatnosti, možnost seberealizace.

Nabízíme možnost duchovní podpory pro zaměstnance i uživatele služeb v rámci rozhovorů s důstojníky Armády spásy nebo s věřícími zaměstnanci, popřípadě se svými nadřízenými.

Pevnou součástí nabídky pro zaměstnance i uživatele služeb, popřípadě další zájemce, jsou různá křesťanská setkání a programy.

 

Kontakty

Domov Přístav Frýdek – Místek
domov se zvláštním režimem
ulice Míru 1313
738 01 Frýdek-Místek

Mgr. Petra Morcinková, DiS.
ředitelka
737 215 433
petra_morcinkova@armadaspasy.cz

Mgr. Taťána Bednaříková
vedoucí zdravotní péče, sociální pracovnice
773 770 338
tatana_bednarikova@armadaspasy.cz

Bc. Marek Šanda
sociální pracovník
773 770 334
marek_sanda@armadaspasy.cz

Denní místnost pracovníků přímé péče – 773 770 346

Zdravotní sestry – 773 770 335

Mgr. Ivana Tichá
Provozní pracovník
773 770 337
ivana_ticha@armadaspasy.cz

 

Ke stažení

Ceník

Domovní řád

Ke stažení (žádost o přijetí)

Zde najdete dokumenty, které je potřeba vyplnit při podání žádosti o přijetí do Domova Přístav. Vyplněnou žádost a lékařské potvrzení zašlete na adresu Domova Přístav.

Žádost o přijetí

Lékařská zpráva o zdravotním stavu žadatele

Potvrzení o bezinfekčnosti

 

Tento projekt byl finančně podpořen statutárním městem Frýdek – Místek.

logotyp FM RGB msk_logo 3 (1)

 

VDV_logo_2014

 

Nový automobil pro Domov Přístav Frýdek – Místek

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, byl podpořen částkou 167 000 Kč projekt Armády spásy pod názvem „Domov Přístav Frýdek – Místek – Mobilita i mimo domov“. V rámci projektu byl zakoupen nový osobní automobil DACIA Dokker, který bude sloužit k přepravě uživatelů v rámci poskytovaných činností Domova Přístav Frýdek – Místek, kteří z důvodu svého zdravotního postižení nemohou využívat jiný druh dopravy. Nový vůz bude rovněž využíván k provozním účelům jako např. sociální šetření, jednání na úřadech a institucích, nákupy. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje můžeme zvýšit kvalitu námi poskytovaných činností v oblasti dostupnosti a možnosti využití pro naše uživatele nedostupných míst.

fotografie DACIA Dokker 3 fotografie DACIA Dokker 1

msk_logo 3 (1)