Přístavy

Operační program Zaměstnanost, výzva č. 03_19_098 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Název projektu Zkvalitňování procesů v PŘÍSTAVECH Armády spásy / Improving the Quality of Processes in Přístav (Harbour) Homes of the Salvation Army

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015233

na projekt je poskytována finanční podpora EU

Realizátor projektu Armáda spásy – oddělení rozvoje a kvality, Domovy Přístav Frýdek-Místek, Šumperk, Ostrava

Kontaktní osoby projektu

ADMINISTRACE PROJEKTU:
Manažerka projektu EU
Mgr. Ilona Bužková
ilona.buzkova@armadaspasy.cz
+420 734 852 237
Finanční manažerka projektu EU
Ing. Hana Tichá
hana.ticha@armadaspasy.cz
+420 734 852 244
REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU:
Hlavní garant a vedoucí projektu
Mgr. Jaroslav Vejmola
jaroslav.vejmola@armadaspasy.cz
+420 777 497 048
Gestor projektu
Ing. Petra Vejmolová
petra.vejmolova@armadaspasy.cz
+420 777 497 002
Zodpovědné osoby za jednotlivé aktivity
Národní ředitel sociálních služeb
Vedoucí oddělení rozvoje a kvality
Ředitelky Domovů Přístav

Realizace projektu

1. 4. 2020 – 31. 3. 2022
 

Cíl, aktivity a výstupy projektu

Cílem projektu je zvyšování odbornosti zaměstnanců a prohloubení jejich kompetencí při naplňování specifických potřeb uživatelů sociálních služeb Armády spásy, zejména pak domovů se zvláštním režimem.

Dílčími cíli projektu jsou

1. Vydefinování cíle, kompetencí a odpovědností, role, nástrojů a způsobů komunikace pracovní pozice oblastního metodika pro oblast podpory při zajišťování kvality sociálních služeb Armády spásy a to VÝZKUMNÝM ŠETŘENÍM.

2. Zjištění reálných potřeb a aktuálního stavu naplňování těchto potřeb uživatelů realizací ANALÝZY POTŘEB UŽIVATELŮ v rámci 4 domovů se zvláštním režimem formou kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

3. Zmapování současného stavu kvality metodických postupů práce, schopností a dovedností zaměstnanců pracujících s různorodou cílovou skupinou včetně stavu naplňování standardů kvality se zaměřením na práci s uživatelem a naplňování jejich potřeb a to realizací 4 vstupních AUDITŮ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY domovů se zvláštním režimem.

4. Zajištění metodické PODPORY pracovních týmů 4 domovů se zvláštním režimem s cílem vytvoření metodických postupů pro specifické cílové skupiny na základě výstupů analýzy potřeb uživatelů a vstupního auditu kvality sociální služby.

5. Absolvování 1 akreditovaného VZDĚLÁVÁCÍHO SEMINÁŘE a 1 běhu kurzu SEBEZKUŠENOSTNÍHO VÝCVIKU zaměstnanci na pozicích sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

6. Realizace 1 zahraniční a 1 tuzemské EXKURZE k výměně profesních zkušeností zaměstnanců Domovů s obdobnou cílovou skupinou.

7. Uspořádání jednodenní KONFERENCE pro cca 100 účastníků ke sdílení dobré praxe práce s různorodou cílovou skupinou v sociálních službách.

Cílová skupina

Poskytovatel sociálních služeb Armáda spásy, zejména oddělení rozvoje a kvality, oblastní metodici a Domovy Přístav ve Frýdku-Místku, v Šumperku, v Ostravě Kunčičkách a v Ostravě Zukalova.

Sociální pracovníci Domovů Přístav

Pracovníci v sociálních službách Domovů Přístav

Indikátory projektu

Celkový počet účastníků s podporou 40 a více hodin: 25 zaměstnanců

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů: 1 výzkumná zpráva

Ke stažení