GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v Armádě spásy

Armáda spásy zpracovává osobní údaje dle Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupilo v platnost 25. května 2018. Zásady zpracování osobních údajů v Armádě spásy navazují na její vnitřní pravidla, zejména na etický kodex, křesťanské hodnoty a vycházejí ze zákona o GDPR. Nejedná se jen o bezobsažnou teorii, ale o směr, kterým Armáda spásy postupuje v této oblasti.

Armáda spásy je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za těmito účely:

  1. Poskytování sociálních služeb
  2. Poskytování zdravotní péče
  3. Zajišťování smluvních vztahů

Adresa správce osobních údajů

Armáda spásy, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
e-mail: gdpr@armadaspasy.cz
IČ 40613411
Datová schránka: iacap5u

Jméno kontaktní osoby pro GDPR (Pověřenec pro ochranu osobních údajů): Antonín Plachý

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě uzavření smluvních vztahů a na základě plnění právních povinností.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného písemného souhlasu. Udělený souhlas máte možnost kdykoliv odvolat. Osobní údaje mohou být zpracovávány také na základě oprávněného zájmu.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je  individuálně určena pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnou směrnicí národního velitele O archivnictví a spisové službě, vydanou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
Pro případ stížností nebo přání nahlédnout do Vašich osobních údajů  přikládáme Formulář pro uplatnění práv v oblasti osobních údajů.

Ke stažení