Dary z dědictví

Dary z dědictví

Tato forma je obvyklým způsobem podpory v zemích s nepřerušenou filantropickou tradicí. Nicméně i v České republice bylo mnoho mecenášů, díky jejichž daru ze závěti mohli dostat pomoc potřební (např. hrabě Strozzi a Invalidovna, Josef Hlávka a jeho Nadace pro nadané studenty, a také Václav Havel).

Nemusíte být bohatým člověkem ani právníkem, abyste pamatovali ve svém odkazu na to, co je Vašemu srdci blízké. Pokud je vám blízká činnost Armády spásy, můžete zanechat trvalý odkaz svého soucitu s těmi, kdo žijí bez naděje v chudobě, ohrožení, bez domova, či bojují se závislostmi.

„..Na západě má skoro každý občan, byť podstatně mladší než já, hotovu závěť. U nás má tato věc podivný přídech jakési přípravy na hrob. Já bych rád odkázal vilu ve Střešovicích a chalupu na Hrádečku odkázal Nadaci Václava a Olgy Havlových.“

Václav Havel 1996, rozhovor v  Lidových novinách, 20.3. 1996

Časté otázky

Co se stane s mým majetkem, pokud nesepíši závěť a nemám dědice?

Pokud někdo zemře bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti, jeho majetek propadne státu. Například v roce 2006 tak stát získal přes 140 milionů korun.

Kdo po mě ze zákona dědí?

V současné době dochází nejčastěji k dědění ze zákona. Je tomu tak proto, že se lidé zatím nenaučili pořizovat o svém majetku pro případ své smrti závětí. Podle nového Občanského zákoníku jsou tzv. nepominutelnými dědici děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Výjimkou je případ, kdy zůstavitel své potomky vydědí.

Mohu změnit jednou napsanou závěť?

Závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit.

Mohu sepsat závěť společně s manželem/kou?

Pokud by např. manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť, společná závěť není platná.

Co můžu odkázat?

Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze). Dar ze závěti není zdaněn. Na dobročinné účely můžete odkázat celý majetek nebo pouze jeho část.

V případě odkázání nemovitého majetku je třeba konkrétní nemovitost specifikovat uvedením čísla popisného (orientačního), katastrálního území, kde nemovitost leží (pokud není známo, alespoň uvedením přesné adresy), či jiných údajů tak, aby nemovitost nebyla zaměnitelná. Odkázat je možné také umělecké dílo, které je rovněž zapotřebí v závěti detailně popsat (např. obraz – uvést autora, signaturu, motiv a případně místo, kde se obraz nachází).

Stejně tak je – podle druhu sjednané pojistné smlouvy a možností jejího plnění – možné odkázat výtěžek ze životního pojištění. Obecně platí, že se odkazuje pojistná smlouva, resp. práva a povinnosti a plnění z ní vyplývající. V případě určitých typů smluv lze označit určitou osobu (fyzickou či právnickou, resp. osobu s právní subjektivitou) jako tzv. oprávněnou osobu, která v případě prokázání své totožnosti/existence může s odkázanou částkou nakládat.

Jak se píše závěť?

  • Závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele (holografická).
  • Závěť sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele (alografická).
  • Závěť ve formě notářského zápisu.
  • Nově i závěť s úlevami – pouze tento druh závěti nevyžaduje písemnou formu, jde o tzv. privilegovanou závěť pro osoby, které se vinou nějaké události nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro napsání závěti.

Nechcete sepisovat závěť?

Podělte se se svými nejbližšími o Vaše přání, jak má naložit s Vaším majetkem po Vašem odchodu. Pokud nemáte jistotu, že Vaše přání bude respektováno, je lepší sepsat závěť.

Co v budoucnu zajistíte z mé závěti?

  • Lidé v nouzi, bez domova budou mít přístřeší a základní potřeby,
  • ohrožené děti najdou bezpečné prostředí a podporu,
  • rodiny mohou mít znovu naději na lepší budoucnost,
  • lidé bojující se závislostí dostanou speciální podporu,
  • místní společenství církve Armáda spásy poskytne duchovní podporu potřebným.

Příběhy

Odkaz díky zubnímu kartáčku.

Tolbert Taylor byl nejstarším dárcem, který odkázal dar Armádě spásy. Za 2. Sv.války byl velmi dojat, když po vyčerpávajících manévrech vítala všechny jeho muže Armáda spásy s prostým aktem – teplou kávou, párky a rohlíky.  Později byl raněn a trvalo několik dní, než se dostal do nemocnice. Ztratil všechny své toaletní potřeby. Jaké bylo jeho překvapení, když mohl opět obdržet zubní kartáček a mýdlo od Armády spásy. Tyto jednoduché činy lásky na něj tak zapůsobily, že i on chce splácet dál a rozdávat laskavost těm, kdo potřebují přístřeší, teplé jídlo, či hygienické potřeby –  obětem katastrof, války, bezdomovcům i vězňům…

Český mecenáš  Josef Hlávka.

V závěti Hlávka nadaci odkázal veškerý svůj movitý i nemovitý majetek, který měl v tehdejší měně hodnotu 4 655 282 korun, 20 haléřů. V přepočtu na dnešní ceny se odhady pohybují mezi půl až dvěma miliardami korun. První velkou ranou pro nadaci byla světová válka a rozpad Rakouska-Uherska, mimo jiné proto, že část její podstaty představovaly vídeňské nemovitosti. Přesto až do roku 1939 dokázala zaopatřit 3,5 tisíce nemajetných studentů. Druhou velkou katastrofu představoval komunistický režim. Nadace sice jako jediná přežila velké rušení těchto institucí v roce 1953, hned vzápětí však byly zestátněny její nemovitosti. Úplnou nápravu nepřinesly ani restituce po roce 1989. Přesto „Nadání“ dál finančně podporuje úspěšné vědce i nadané studenty, vypisuje stipendia, uděluje ceny a provozuje vydavatelskou činnost.

Další české příklady.

Díky závěti z r. 1658 hraběte Strozziho vznikla „Invalidovna“ pro válečné invalidy. V r. 1782 sepsal poslední vůli textilní mandát Jan Mundy, díky němu byly financovány ústavy pro handicapované. V současnosti jsou známy další příklady, např. Václav Havel odkázal vilu na Hrádečku neziskovým organizacím.

Odkazy pro Armádu spásy v ČR.

Bývalý klient Domova pro seniory Přístav v Ostravě odkázal část svého dědictví tomuto Domovu z vděčnosti za péči v jeho posledních dnech.Pamatoval ve své poslední vůli také na další charitativní organizaci a na osoby, které mu byly oporou. Další dar z dědictví obdržela Armáda spásy od muže, který odkázal svůj dům. Nepodařilo se zjistit, co jej k tomu vedlo, můžeme se jen domnívat, že mu činnost Armády spásy byla blízká a jelikož neměl žádné příbuzné, pamatoval ve své závěti právě na ni.

Kontakt

Alžběta Dohnalová
Mobil: +420 773 795 032
E-mail: alzbeta.dohnalova@armadaspasy.cz