Noclehárna a NDC Ostrava

Noclehárna a NDC Ostrava

Operační program
Integrovaný regionální operační program

Název projektu
Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Ostravě
Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002230
na projekt je poskytována finanční podpora EU

Realizátor projektu
Armáda spásy, Sociální služby pro muže Ostrava

Kontaktní osoby projektu

REALIZACE PROJEKTU:
Garant projektu – oblastní ředitel
Bc. Tomáš Surovka tomas.surovka@armadaspasy.cz +420 777 497 001
Ředitel organizační jednotky Sociální služby pro muže ADELANTE Ostrava

Bc. Tomáš Hruška

tomas.hruska@armadaspasy.cz

+420 737 215 411
ADMINISTRACE PROJEKTU:
Národní koordinátorka projektů
Mgr. Ilona Bužková ilona.buzkova@armadaspasy.cz +420 734 852 237
Oblastní fundraiserka
Bc. Lenka Maděrová lenka.maderova@armadaspasy.cz +420 777 497 003

Realizace projektu
1. 4. 2017 – 30. 4. 2019

Popis projektu
Záměrem projektu je vybudování zcela nového zázemí denního centra a noclehárny určené především pro osoby v obtížné sociální situaci. Současná budova, ve které se nízkoprahové denní centrum a noclehárna nachází, je v nevyhovujícím technickém stavu. Stavebně technický stav objektu je velmi špatný, tepelně technické a izolační vlastnosti jsou naprosto nevyhovující. Ve zděných objektech s množstvím rozvodů dochází k zatékání a dalším poruchám a závadám. Navíc současná budova obsahuje azbest, který může mít negativní vliv na zdraví osob. V rámci projektu tak dojde k demolici původní budovy a výstavbě budovy nové. Kapacita nového zařízení se oproti současnému stavu nezmění. Noclehárna bude mít kapacitu 80 míst, denní centrum 60 míst. Oproti současnému stavu však dojde v noclehárně k vybudování pokojů pro vozíčkáře (v přízemí budovy), taktéž vzniknou další pokoje pro osoby s omezenou možností pohybu. Díky tomu, že do nového objektu povedou 2 vchody do noclehárny a bude možné jednotlivé části budovy oddělit, vznikne možnost v noclehárně ubytovat i ženy, což doposud možné nebylo. V rámci projektu též dojde k nákupu nového zařízení a vybavení, taktéž bude vytvořeno odpovídající zázemí pro zaměstnance centra, kteří pracují s lidmi využívající služeb centra.

Hlavní cíl
Účelem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, díky kterému bude dosaženo snížení počtu sociálně vyloučeních osob v regionu. Hlavním cílem projektu je vybudování zcela nového zázemí nízkoprahové denního centra a noclehárny určených především pro osoby v obtížné sociální situaci s účelem zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v regionu.

Specifické cíle projektu jsou:

  • zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v regionu
  • vybudovat nový objekt v areálu Centra sociálních služeb AS, Ostrava – Mariánské Hory
  • v nové budově provozovat noclehárnu s kapacitou 80 lůžek
  • v nové budově provozovat nízkoprahové denní centrum s max. denní kapacitou 60 osob

Cílová skupina
Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, zejména pak na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím.

Výsledky – Indikátory projektu
Počet podpořených zázemí služby a sociální práci: 2
Kapacita služeb a sociální práce: 140 klientů
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 2