Prevence bezdomovectví Ostrava

Prevence bezdomovectví Ostrava

Prevence bezdomovectví Ostrava

Operační program               Zaměstnanost, výzva č. 03_15_026 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Název projektu                     Prevence bezdomovectví Ostrava

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002784

na projekt je poskytována finanční podpora EU

Realizátor projektu              Armáda spásy – Prevence bezdomovectví Ostrava

Kontaktní osoby projektu

ADMINISTRACE PROJEKTU:
Koordinátorka projektu a finanční manažerka
Ing. Hana Tichá hana.ticha@armadaspasy.cz +420 734 852 244
Národní koordinátorka projektů (metodik)
Mgr. Ilona Bužková ilona.buzkova@armadaspasy.cz +420 734 852 237
REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU:
Vedoucí sociální práce
Mgr. Iveta Malíková iveta.malikova@armadaspasy.cz +420 773 770 139
Ředitelka organizační jednotky Prevence bezdomovectví Ostrava
Mgr. Marcela Stryjová marcela.stryjova@armadaspasy.cz +420 737 215 431

Realizace projektu

  1. 2016 – 31. 10. 2019

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu osob v nepříznivé sociální situaci formou terénní služby a poradenství zejména v oblasti bydlení. Projekt se zaměřuje na realizaci Terénního programu, který nabízí cílové skupině podporu v rámci získávání a udržení si vlastního bydlení s využíváním metod sociální práce, právního, finančního a psychologického poradenství.

Hlavní cíl

Cílem projektu je podpora osob v nepříznivé sociální situaci charakterizované neexistenci nebo ohrožením ztráty bydlení.  Jedná se o prevenci a možnost sociálního začlenění cílové skupiny do obvyklého standardu života, tj. do existence s bydlením. Konkrétně se jedná o zkvalitnění a zejména rozšíření poskytování služby Prevence bezdomovectví ve městě Ostravě – Moravská Ostrava a Přívoz do nového městského obvodu.

Cílová skupina

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o osoby bez přístřeší, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby žijící v ubytovnách, národnostní menšiny = osoby ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, které chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit.

Výstupy

Terénní sociální službarozsah a průběh poskytování sociální služby je stanoven s ohledem na osobní cíl v závislosti na možnostech, schopnostech a přáních uživatele.  Zaměstnanci se zaměřují převážně na pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktů s rodinou, sociální terapeutickou činnost.

Specializované poradenství – právní, finanční, psychologické

Zajišťování min. 60 bytů pro cílovou skupinu včetně vybavení

Pomoc ke svépomocizískání základních znalosti a dovednosti k zajištění si drobných oprav a údržby své domácnosti.

Ke stažení: