Čemu věříme

Čemu věříme

Misijní prohlášení

Armáda spásy, mezinárodní hnutí, je evangelikální součástí všeobecné křesťanské církve. Její poslání je založeno na Bibli. Její služba je motivována Boží láskou. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat potřeby lidí bez jakékoli diskriminace.

 

 

Čemu věříme

Ježíš & křesťanství

Základem, inspirací a hybnou sílou Armády spásy je vztah s Ježíšem Kristem. Naše DNA je stručně vyjádřena filosofií naší služby: „srdce Bohu, ruce lidem“. Na prvním místě je vztah s Bohem, ze kterého vyplývá to ostatní. Naše historie nebyla utvářena jen sociálními službami, ale také radikální proměnou, ke které dochází v srdci člověka, když se s Ježíšem poprvé setká. Právě tato zkušenost proměňovala zločince, závislé lidi a prostitutky z londýnských slumů v misionáře a vůdce, kteří se vrhali do práce v rané Armádě spásy 19. století. Bez proměňujícího díla Pána Ježíše by Armáda spásy neexistovala.

Svoboda těla, mysli i ducha

Během svého času na zemi projevoval Ježíš hluboký zájem o tělesné, emocionální i duchovní dobro všech lidí. Upřímně věříme, že se zajímá i o vaše dobro. Pokud byste se rádi dověděli víc o Ježíši a o naplněném životě, který vztah s ním přináší, navštivte sbor Armády spásy ve vašem okolí (Kontakty) nebo se s námi spojte pomocí kontaktních adres na našem webu.

 

Vyznání víry

To, čemu Armáda spásy věří, vyjadřuje 11 článků víry:

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Články víry

 1. Věříme, že Písma Starého i Nového zákona byla dána vnuknutím Božím; jenom ona ustavují Boží pravidla
křesťanské víry a křesťanského života.

 2. Věříme, že je jediný Bůh, který je nekonečně dokonalý, je stvořitelem, zachovávatelem a vládcem všech věcí a  kromě něho nemá být uctíván nikdo jiný.

 3. Věříme, že se Bůh zjevil ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý, a tyto tři osoby jsou nerozdělené ve  své podstatě a jsou si rovné ve své moci a slávě.

 4. Věříme, že v osobě Ježíše Krista je spojena Boží i lidská přirozenost, takže on je současně celý a  pravý Bůh a celý a pravý člověk.

 5. Věříme, že naši prvotní rodiče byli stvořeni ve stavu nevinnosti, ale svou neposlušností se připravili o čistotu a radost; následkem jejich pádu se všichni lidé stali hříšníky, zcela zkaženými, a proto právem vystavenými Božímu hněvu.

 6. Věříme, že Ježíš Kristus svým utrpením a smrtí vykoupil celý svět, takže každý, kdo opravdu chce, může
být spasen.

 7. Věříme, že ke spasení je nezbytné pokání před Bohem, víra v našeho Pána Ježíše Krista a znovuzrození z Ducha svatého.

 8. Věříme, že jsme ospravedlněni milostí skrze víru v našeho Pána Ježíše Krista a že každý, kdo věří, má svědectví sám v sobě.

 9. Věříme, že setrvání ve stavu spasení je závislé na trvající poslušné víře v Ježíše Krista.

10. Věříme, že plné posvěcení je výsadou všech věřících a že celý jejich duch, duše i tělo mohou být zachovány bez poskvrny do   příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

11. Věříme v nesmrtelnost duše, ve vzkříšení těla, v poslední soud na konci světa, ve věčnou radost spravedlivých a v nekončící potrestání zlých.