Elektromobil

Operační program Integrovaný regionální operační program (IROP, výzva č. 101)

Název projektu Pořízení elektromobilu pro terénní programy v Ostravě Registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017313
na projekt je poskytována finanční podpora EU

Realizátor projektu Armáda spásy, Sociální služby Adelante v Ostravě

Kontaktní osoby projektu

REALIZACE PROJEKTU:
Ředitel organizační jednotky Armády spásy Adelante v Ostravě
Mgr. Tomáš Hruška, tomas.hruska@armadaspasy.cz, +420 737 215 411
ADMINISTRACE PROJEKTU:
Externí firma PROGRANT s.r.o.

Realizace projektu
30. 6. 2021 – 30. 11. 2022

Popis projektu

Předmětem projektu je pořízení nového elektromobilu pro využití při zajišťování sociálních služeb terénní program. Prostřednictvím pořízení elektromobilu dojde ke zkvalitnění poskytované sociální služby. Vozidlo budou využívat k dopravě jak sociální pracovníci, tak bude sloužit k převozům klientů.

Projekt je realizován v Ostravě. Žadatelem o dotaci je Armáda spásy v České republice.

Hlavní cíl (včetně popisu problému)

Realizace projektu bude přispívat k podpoře sociální infrastruktury, inkluzi sociálně vyloučených osob vč. pozitivního dopadu na životní prostředí při poskytování sociálních služeb. Tohoto (obecného) cíle bude dosaženo prostřednictvím nákupu nového automobilu, který budou využívat sociální pracovníci při poskytování sociální služby terénní programy. Nový elektromobil bude využíván zejména pro dopravu sociálních pracovníků přímo za klienty sociální služby, kteří žijí na ulici nebo v různých provizoriích na území města Ostravy ale i ve vzdálenějších místech Ostravy, ve kterých Terénní program také působí. Elektromobil ale bude využíván i pro převoz klientů – např. na vyřízení dokladů, za lékaři, apod. Důležitou součástí je i doprava zdravotnického a jiného materiálu přímo ke klientům, což není možné bez automobilu téměř vůbec realizovat. Díky pořízení nového elektormobilu tak bude možné obsloužit v jeden okamžik více klientů (bude více mobilních posádek), navíc bude možné s sebou vozit více materiálu (roušky, respirátory, testy, dezinfekční prostředky, léky, potravinovou pomoc, apod.) – to vše se pak odrazí v kvalitnějším a rychlejším poskytování sociální služby. Díky možnosti pořízení elektromobilu, též bude docházet k přínosu v oblasti životního prostředí, což je pro město Ostrava též důležitý faktor. Hlavní výhodou elektromobilů oproti konvenčním automobilům je totiž minimální produkce CO2 emisí. Elektromobily za jízdy nevypouštějí výfukové plyny, a proto přispívají k čistšímu ovzduší zejména ve městech.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění již poskytovaných sociálních služeb terénních programů v Ostravě prostřednictvím pořízení nového elektromobilu.

Cílová skupina

Konkrétně jsou cílovou skupinou projektu osoby bez přístřeší, kterým je poskytována Armádou spásy sociální služba Terénní programy.

Jedná se o muže a ženy starší 18 let žijící na ulici nebo v provizoriích na území města Ostravy s výjimkou Vítkovic a Ostravy Jihu (kromě Výškovic a Zábřehu), kde poskytuje terénní program jiná NNO. Existuje velká skupina osob z cílové skupiny, která využívá službu terénní programy. Dle statistik Armády spásy bylo jen v roce 2020 poskytnuto celkem 1195 intervencí pro 299 klientů.

Přínosy projektu

Pořízení nového elektromobilu umožní kvalitnější poskytování sociální služby terénního programu v Ostravě. Nový elektromobil nám pomůže z hlediska kapacitního (lepší a efektivnější obsloužení klientů v terénu), hygienického (jednodušeji budou dodržována pandemická opatření) a logistického (převážení většího množství materiálu typu potravinová pomoc apod., případně nezbytné převážení klientů).

Výsledky – Indikátory projektu

Kapacita služeb a sociální práce: 1

Počet podpořených zázemí služby a sociální práci: 1

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 1