Pouliční medicína

Foto: Moravskoslezský Deník/Lukáš Kaboň

Foto: Moravskoslezský Deník/Lukáš Kaboň

Dokud lidé žijí venku na našich ulicích, na nábřežích řek a v opuštěných budovách, pouliční medicína bude poskytovat přístup ke zdravotní péči, která odpovídá jejich specifickým potřebám.

 

Základní principy pouliční medicíny

 • Všechny osoby jsou rovnocenné a mají právo na plný rozvoj svého potenciálu.
 • Osoby žijící bez přístřeší zakouší závažnou fragmentaci od ostatní společnosti. Tuto fragmentaci samotnou je třeba řešit, aby se naše společnost mohla uzdravit.
 • Pouliční medicína se primárně věnuje osobám žijícím na ulici / bez přístřeší. Pokud tyto osoby postoupí z ulice do nějaké formy bydlení, bude jim vyhledána návazná podpora buď přímo, nebo prostřednictvím spolupracujících subjektů.
 • Lidé bez domova nejsou obviňováni za svou situaci.
 • Lidé žijící na ulici mají pozoruhodné silné stránky, které je třeba rozpoznat a podporovat.
 • Bezdomovci bez přístřeší mají právo na přístup ke zdravotní péči, která je uzpůsobena jejich reálným životním podmínkám.
 • Pouliční medicína musí zachovávat nejvyšší možný standard zdravotní péče.
 • Navazování kontaktů v terénu prostřednictvím dalších členů cílové skupiny, stejně jako využití zkušeností současných i bývalých bezdomovců, je velmi cenné a mělo by být aktivně vyhledáváno.
 • Bezdomovci sami budou přispívat poradním hlasem k tomu, jak bude poskytování služeb probíhat.
  Klíčem v terénní práci je angažovanost.
 • Osoby žijící na ulici mají právo rozhodovat o tom, jak budou žít svůj život, a mají právo služby odmítnout. Za svá rozhodnutí zodpovídá každý sám. Pouliční medicína pro ně zůstane plně otevřená, ať už se rozhodnou jakkoli.
 • Služby budou založeny na individuálních potřebách a záměrech každé osoby bez domova. Každý krok bude s danou osobou předem domluven a neodsouhlasená intervence bude provedena pouze v případě, že je přímo ohrožen život klienta či jiné osoby.
 • Služby budou poskytovány bez jakékoli diskriminace na základě rasy, pohlaví, věku, příjmu, kultury, vyznání, etnické příslušnosti, výšky, váhy, společenské třídy, rodinného stavu, sexuální orientace, rodinného uspořádání….
 • Všechny překážky bránící zlepšení situace osob žijících na ulici je třeba omezit či odstranit.
  Všechny prostředky, které mohou mít vliv na život bezdomovců bez přístřeší, by měly být využity koordinovaně v jejich prospěch. Pouliční medicína bude všechny takové subjekty podle možností koordinovat.
 • Zdravotní péče o bezdomovce bez přístřeší musí mít nejvyšší možnou komplex- nost a kontinuitu.
 • To, jak reagujeme na osoby žijící na ulici, je svědectvím pro celou společnost a jakákoli příležitost vést jeden druhého k větší lidskosti by měla být využita slovem či skutkem. Pouliční medicína bude usilovat o prosazování podmínek, v nichž budou všichni z okruhu osob bez domova i mimo tento okruh respektováni.

 

Ke stažení