Lidé bez domova

Lidé bez domova

Nabízíme několik možností pomoci lidem, kteří se z různých příčin ocitli bez domova, v extrémní sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci sami bez cizí pomoci řešit.

Naše pomoc těmto lidem se odehrává v několika vzájemně navazujících úrovních, které začínají „na ulici“ a v ideálním případě končí přechodem do samostatného bydlení.

Terénní práce

je zaměřena ty, kteří nenajdou cestu ani do základních nízkoprahových služeb. Jedná se o lidi, kteří žijí přímo na ulici nebo v nějakém provizorním bydlení. Naši terénní pracovníci nabízejí kontakt, pomoc při řešení některých složitých situací a také možnost přechodu do vyššího stupně služeb. Pracuje se často nejen s muži, ale i s ženami a také s mladými lidmi, kteří odešli z domova.

Nízkoprahové denní centrum (NDC)

nabízí všem potřebným, kteří nemají kde bydlet nebo mají nevyhovující podmínky, pomoc formou poradenství, nabídku základní stravy, hygieny a ošacení. Lidé v nepříznivé situaci zde mohou pobývat během dne, mohu řešit své problémy anebo jen sbírat síly. V některých nízkoprahových denních centrech nabízíme nebo zprostředkováváme kontakt se zdravotnickým personálem.

Noclehárna

je určena pro přespání těch, kteří nemají bydlení nebo jejich bydlení je nevyhovující. Do této služby přicházejí často lidé z nízkoprahového denního centra nebo přímo z ulice. Nabízíme přespání se základním hygienickým servisem, skromným stravováním a možnou výměnou prádla. V rámci poradenství pak zaměstnanci nabízejí možnost využití jiných sociálních služeb. Noclehárny se poskytují jednotlivcům, tedy mužům i ženám. V zimním období se dle potřeby navyšuje kapacita nocleháren v tak zvaném prostoru pro „volnou židli“, kde mohou ti, kteří nenašli prostor v jiných službách, nouzově přespat v teple.

Azylový dům

nabízí možnost nepřetržité služby pro muže, ženy, pro matky nebo rodiny s dětmi. Opět jsou zde ti, kteří nemají kde bydlet, ať už ztratili bydlení z důvodu dluhů, rodinné krize nebo jiných závažných příčin. Azylový dům poskytuje komplex služeb, kde je například prostor pro přípravu jídla, samozřejmě možnost ubytování, pomoc při jednání na úřadech apod. Speciální aktivizační programy jsou povinné pro uživatele azylových domů a pomáhají nejen v oblasti hledání zaměstnání, ale i v rozvoji pracovních dovednosti.

Sociální byty

vzhledem k tomu, že v typologii sociálních služeb neexistuje možnost další sociální služby v oblasti bydlení, a vzhledem k chybějící koncepci sociálního bydlení se Armáda spásy snaží zaplňovat i tuto důležitou část práce pro ty, kteří nemusí využívat sociální službu, ale s určitým stupněm podpory jsou schopni získávat dovednosti k samostatnému bydlení. V této oblasti se zaměřujeme na samostatnější bydlení v rámci azylových domů nebo na možnost bydlení v bytech, kde Armáda spásy uzavírá s potřebnými a předem vytipovanými osobami podnájemní smlouvu.

Sociální rehabilitace

se organizace zaměřuje na činnosti směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to pomocí rozvoje a nácviků dovedností, potřebných pro běžný a samostatný život ve společnosti. Činnosti služby se zaměřují na několik oblastí: 1) nácviky dovedností používání běžně dostupných elektronických přístrojů včetně PC, 2) nácviky dovedností komunikace, 3) nácviky dovedností spojených s vyřizováním osobních záležitostí (řady, lékař, apod.), 4) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (např. pomoc s navazováním či obnovením kontaktů s druhými lidmi), 5) skupinové aktivity zaměřené na sociální dovednosti a samostatné fungování ve společnosti, 6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služby poskytované v konkrétních městech najdete v záložce „Pobočky“.