Podpora procesů v Centru sociálních služeb B. Bureše

Operační program: Zaměstnanost, výzva č. 03_19_099 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze
Název projektu: Podpora procesů v Centru sociálních služeb B. Bureše / Support of processes in the Center of social services of B. Bureš
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015191

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Realizátor projektu: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb B. Bureše

Kontaktní osoby projektu:

ADMINISTRACE PROJEKTU:
Manažerka projektu EU
Mgr. Ivana Kuhnová, ivana.kuhnova@armadaspasy.cz, +420 734 852 245
Finanční manažerka projektu EU
Ing. Hana Tichá, hana.ticha@armadaspasy.cz, +420 734 852 244
Národní koordinátorka projektů (metodik administrace projektu)
Mgr. Ilona Bužková, ilona.buzkova@armadaspasy.cz, +420 734 852 237

REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU:
Vedoucí projektu
Mgr. Jitka Modlitbová, jitka.modlitbova@armadaspasy.cz, +420 737 215 419
Osoby zodpovědné za jednotlivé aktivity
Mgr. Věra Zemanová, vera.zemanova@armadaspasy.cz, +420 773 770 324
Bc. Denisa Racková, DiS., denisa.rackova@armadaspasy.cz, +420 773 770 417

Realizace projektu: 4. 2020 – 31. 3. 2022
 
Cíl, aktivity a výstupy projektu:
Cílem projektu je podpora procesů práce se specifiky cílové skupiny osob bez přístřeší v sociálních službách azylového domu (AD), noclehárny (NO) a nízkoprahového denního centra (NDC) v rámci Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy v Praze.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • Vytvoření pravidel pro práci s uživateli s psychickými potížemi v rámci AD a v rámci NO a NDC. Realizace 2 jednodenních tuzemských EXKURZÍ k výměně profesních zkušeností zaměstnanců pracujících v zařízeních poskytujících služby lidem s psychickými potížemi.
  • Vytvoření pravidel pro práci s uživateli se závislostí na návykových látkách v rámci NO a NDC a zhodnocení vytvořených pravidel práce s uživateli návykových látek v rámci AD.
  • Vytvoření pracovních postupů pro předcházení a řešení závislostí klientů na využívání sociální služby v rámci Centra sociálních služeb B. Bureše Armády spásy.
  • Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v krizové intervenci v počtu 14 osob. Absolvování 1 akreditovaného KURZU KRIZOVÉ INTERVENCE V rozsahu 48 – 64 hodin.

Cílová skupina:

  • Poskytovatel sociálních služeb Armáda spásy, organizační jednotka Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše (CSS BB) v Praze.
  • Sociální pracovníci CSS BB
  • Pracovníci v sociálních službách CSS BB

Indikátory projektu:

Celkový počet účastníků s podporou 40 a více hodin: 14 zaměstnanců

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů: 5

Jedná se o závěrečnou zprávu projektu s obecným doporučením pro práci se specifiky cílové skupiny osob bez přístřeší vycházejících z interních metodických pravidel práce s těmito specifiky a s doporučením pro eliminaci závislosti klienta na sociální službě, metodiky práce s klienty se závislostí a metodiky práce s lidmi s psychickými potížemi a duálními diagnózami (pro každou soc. službu zvlášť).

Ke stažení