Děti, mládež a rodina

Děti, mládež a rodina

Cílová skupina „děti, mládež a rodina“ se přes svoji různorodost spojuje v jednom, a to ve snaze podpořit celý rodinný systém ve prospěch nejslabšího člena rodiny, totiž dítěte. Cílovou skupinu lze rozdělit do podskupin, kterým odpovídají i jednotlivé oblasti naší pomoci.

První jsou děti a mládež, které často z důvodu nefunkčnosti rodiny, jindy z důvodů osobnostních, mohou inklinovat k patologickým formám chování. Do této cílové skupiny ale patří také děti a mladiství, kteří zažívají osobní krize nebo těžkosti vlivem nepochopení okolí, problémů mezi rodiči, osamělostí, šikany nebo tlaku na splnění životních úkolů či rozhodnutí, které přesahují jejich možnosti. Pro tyto děti a mládež poskytujeme registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Druhou cílovou skupinou jsou sociálně slabé či nefunkční rodiny, které z různých důvodů nezvládají plnit všechny svoje funkce, zejména pak péči a výchovu dětí. Často se jedná také o rodiny v krizi, v rozvodovém či porozvodovém stádiu. Pomoc je zde opět zaměřena na zmenšení důsledků těchto jevů na dítě. Na tyto skupiny se zaměřují nejen sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ale také azylové domy pro rodiny s dětmi, pro matky s dětmi, prevence bezdomovectví atd.

Prioritní oblasti naší práce jsou:

 • podpora funkční rodiny
 • sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a raná péče pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
 • terénní sociální práce v ohrožených rodinách
 • náhradní rodinná péče
 • časově, místně a finančně dostupná nabídka volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodinu

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služby poskytované v konkrétních městech najdete v záložce „Pobočky“.