Profesionalizace Armády spásy

Profesionalizace Armády spásy

Název programu

Operační program Zaměstnanost, výzva č. 03_15_031 – Budování kapacit a profesionalizace NNO

Název projektu

Profesionalizace Armády spásy – na projekt je poskytována finanční podpora EU
reg.č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001837

Realizátor projektu

Ústředí Armády spásy

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Ilona Bužková, národní koordinátorka projektů, ilona.buzkova@armadaspasy.cz, +420 734 852 237

Realizace projektu

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Stručný popis projektu

Účelem projektu je profesionalizace Armády spásy v oblastech strategie organizace, řízení lidských zdrojů a kvality služeb vybudováním odborníků ze stávajících zaměstnanců a vytvořením strategických dokumentů organizace (strategický plán, aktualizace a tvorba vnitřních předpisů, vytvoření metodických materiálů).

Cíle projektu

1. aktualizace strategického plánu Armády spásy na období let 2018 – 2022 včetně vytvoření systému komunikace strategie v organizaci a metodiky pro kontrolu a vyhodnocování cílů

2. nastavení systému řízení lidských zdrojů v organizaci a jeho ukotvení v systému vnitřních předpisů organizace, včetně vytvoření systému vzdělávání a rozvoje lidí v organizaci a analýzy současného stavu hodnocení zaměstnanců, motivace a odměňování. Součástí je i samotné vzdělávání manažera rozvoje lidských zdrojů v systémech a trendech řízení lidských zdrojů.

3. vytvoření a zavedení metodiky pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb a vytvoření systému kontroly a hodnocení sociální služby z hlediska kvality služeb.

Přímo bude podpořeno 47 zaměstnanců, nepřímo všichni zaměstnanci Armády spásy

Cílová skupina

Zaměstnanci Armády spásy

Výstupy projektu

Aktualizovaný Strategický plán 2018 – 2022; nastavený systém komunikace strategie uvnitř organizace; vytvořená metodika pro kontrolu a vyhodnocování cílů strategického plánu

Aktualizovaná a doplněná vnitřní směrnice AS v oblasti lidských zdrojů; vyškolený a znalý manažer rozvoje lidských zdrojů v oblasti své profese

Metodika zjišťování spokojenosti uživatelů; metodika hodnocení služeb včetně nastavené metody sebehodnocení; metodika kontrolního systému

Ke stažení: