Rekonstrukce DMD Krnov

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP, výzva č. 101)

Název projektu: Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi Armády spásy v Krnově

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017412
na projekt je poskytována finanční podpora EU v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Realizátor projektu: Armáda spásy, Sociální služby Krnov

Kontaktní osoby projektu:

REALIZACE PROJEKTU:
Ředitel organizační jednotky Armády spásy, Sociální služby Krnov
Mgr. Jiří Ivanov, jiri.ivanov@armadaspasy.cz, +420 737 215 429

ADMINISTRACE PROJEKTU:
Externí firma PROGRANT s.r.o.

Realizace projektu: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2023

Popis projektu:
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do objektu azylového domu pro matky s dětmi. Rekonstrukce zahrnuje rozdělení dispozic objektu na bytové jednotky a realizaci opatření vedoucích k energetickým úsporám budovy. Žadatelem je Armáda spásy v České republice, z. s.

Hlavní cíl:
Cílem projektu je zkvalitnění již poskytovaných sociálních služeb azylového domu pro matky s dětmi v Krnově prostřednictvím stavebních úprav a pořízení vybavení do objektu.

Mezi dílčí cíle projektu patří:

  • Posílit schopnost žadatele reagovat na krizi související s COVID-19 díky realizovaným stavebním úpravám a pořízenému vybavení
  • Snížit energetickou náročnost provozu objektu díky realizovaným stavební pracím v projektu

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby využívající sociální službu, kterou projekt řeší – azylový dům. Jedná se o matky s dětmi, které spadají pod osoby sociálně vyloučené (či ohrožené sociálním vyloučením). V roce 2021 bylo v azylovém domě ubytováno 23 matek a 44 dětí.
Až na výjimečnou situaci způsobenou covidovou pandemií, je kapacita zařízení pro matky s dětmi dlouhodobě využívána na hranici maximální kapacity. Vzhledem k tomu, že problematiku bezdomovectví se nedaří úspěšně řešit, předpokládá se, že i v dalších letech bude poptávka po uvedených sociálních službách obdobná.

Přínosy projektu:
Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě pro matky s dětmi s kapacitou 30 lůžek (9 pro matky, 21 pro děti), kdy díky projektu budou prostory azylového domu poskytovat vyšší hygienický standard a kvalitnější služby. Objekt bude nově upraven tak, že dojde k rozdělení na bytové jednotky, které ubytovaným přinesou větší soukromí. Zároveň nové dispozice v objektu se budou reálněji blížit samostatnému bydlení, k čemuž chceme klienty AD vždy posunout. Bude kladen větší důraz na samostatnost klientů AD. V neposlední řadě rekonstrukce objektu a nové vybavení pomůže vyrovnat se s problémy, které pro provoz přináší pandemie covidu-19.

Výsledky – Indikátory projektu:

  • Kapacita služeb a sociální práce: 30 klientů
  • Počet podpořených zázemí služby a sociální práci: 1
  • Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 1
  • Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: 238,750 GJ/rok (z původních 551,740 GJ/rok)