Rozvoj Prevence bezdomovectví v Brně

Rozvoj Prevence bezdomovectví v Brně

Operační program:               Zaměstnanost, výzva č. 03_16_052 – Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Název projektu:                     Rozvoj Prevence bezdomovectví v Brně
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007474

na projekt je poskytována finanční podpora EU

Realizátor projektu:             Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Staňkova, Prevence bezdomovectví

Kontaktní osoby projektu:

ADMINISTRACE PROJEKTU:
Koordinátor projektu a finanční manažer
Mgr. Vojtěch Kučera vojtech.kucera@armadaspasy.cz +420 777 477 133
Národní koordinátorka projektů (metodik)
Mgr. Ilona Bužková ilona.buzkova@armadaspasy.cz +420 734 852 237
REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU:
Vedoucí sociální služby
Mgr. Ivana Kudělová ivana.kudelova@armadaspasy.cz +420 737 215 425
Vedoucí přímé práce
Mgr. Kristýnou Foltýnová kristyna.foltynova@armadaspasy.cz +420 773 770 252

Sociální pracovnice, Tel: +420 773 770 423, +420 773 770 399

Realizace projektu:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na řešení bezdomovectví v Brně formou zabydlování osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a udržení si bytů za pomoci a podpory sociálních pracovníků. Realizací projektu se rozšíří registrovaná sociální služba terénní programy, která je v Brně poskytována Armádou spásy od roku 2013 pod názvem Prevence bezdomovectví (ID 9245951). Součástí projektu je právní pomoc v oblasti oddlužování a dále motivace k získání základních znalostí a dovedností k zajištění si drobných oprav a údržby své domácnosti.

Hlavní cíl:

Podpora a motivace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Brně v začlenění se do bezpečného a plně samostatného bydlení prostřednictvím terénní sociální služby a podpory a motivace v dovednostech vedoucích k zodpovědnému bydlení s postupným osamostatněním se od podpory pomáhající organizace.

Cílová skupina:

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna (osoby bez přístřeší, ohrožené ztrátou bydlení nebo žijící v nevyhovujících podmínkách). Jedná se zejména o klienty brněnských azylových domů pro jednotlivce nebo matky s dětmi, o osoby vedené v evidenci sociálních odborů městských částí a osoby obývající nevhodné bydlení (např. ubytovny). Jsou to jednotlivci, muži a ženy starší 18 let, a/nebo rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší 18 let.

Výstupy:

Terénní sociální služba – rozsah a průběh poskytování sociální služby je stanoven s ohledem na osobní cíl v závislosti na možnostech, schopnostech a přáních jednotlivce. Zaměstnanci se zaměřují převážně na pomoc s podporu při hledání a udržení si bydlení.

Specializované poradenství – právní pomoc v oblasti oddlužování.

Pomoc ke svépomoci – získání základních znalostí a dovedností k zajištění si drobných oprav a údržby své domácnosti.

Celkový počet podpořených osob je minimálně 90 (35 s podporou nad 40 hodin, 55 s podporou do 40 hodin).

Ke stažení: