Ordinace pro chudé

Armáda spásy otevřela ordinaci praktického lékaře v Ostravě s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Záměrem je garantovat poskytnutí zdravotní péče těmto skupinám. Ordinace se tak  stala centrem, kam mohou odeslat takové pacienty jiná zdravotnická zařízení v Ostravě, která nejsou na tyto pacienty připraveny. Ordinace je otevřena pro poskytování péče také všem ostatním pacientům z okolí, kteří projeví zájem. Dalším specifikem ordinace je poskytování návštěvní služby lidem žijícím na ulici a v azylových domech. Cílem preventivně léčebné péče je zlepšení zdravotního stavu sociálně vyloučených osob, snížení invalidizace bezdomovectví, zlepšení informovanosti o zdraví a prevence šíření infekčních chorob v populaci.

Lidé bez domova z nejrůznějších důvodů nevyhledávají zdravotní pomoc i přesto, že jejich zdravotní stav je vzhledem k jejich způsobu života často mnohem horší než ve většinové populaci. Trpí kožními chorobami, nemocemi horních cest dýchacích, nebezpečnými přenosnými chorobami, a častý je výskyt psychiatrických onemocnění, která jsou u této skupiny obyvatel vysoko nad republikovým průměrem. Lidé bez domova se také stále častěji stávají oběťmi psychického a fyzického násilí a sexuálních útoků a oproti obecné populaci je u nich častější výskyt předčasných úmrtí.

V praxi je zapojení lidí bez domova do existujícího systému zdravotní péče problematické, časté jsou problémy s přijetím takového pacienta u poskytovatelů zdravotních služeb, ať už z důvodu odmítání ošetření na straně pacienta nebo lékaře, a to vzhledem k absenci dokladů, osobní hygieně a komplikacím se zdravotním pojištěním. Zdravotní péče v terénu v současnosti nefunguje dostatečně systematicky z důvodu absence proškolených pracovníků a nedostatečné kapacity pracovníků v terénu obecně. Komplikací je i financování zdravotních služeb zajišťovaných poskytovatelem sociálních služeb. Rovněž zdravotní prevence je v současné době poskytována velmi omezeně v rámci terénní práce. Uvedené problémy jsou prohlubovány ve společnosti převládajícím kritickým názorem na bezdomovce, přičemž změnit tento pohled je otázkou cílených informačních, osvětových a vzdělávacích aktivit.

Hlavním předmětem projektu je zajištění dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro lidi bez domova s důrazem na zajištění ambulantní zdravotní péče ve formě specializovaných ordinací zaměřených právě na ně a přizpůsobených jejich specifickým potřebám v oblasti fyzického zdraví včetně zajištění zdravotnického personálu motivovaného vykonávat tuto práci, a dále zajištění zdravotní péče v terénu, s cílem poskytovat základní ošetření či zajištění odborné lékařské pomoci. V neposlední řadě budou tyto aktivity doplňovat preventivní programy, vzdělávání a osvěta zdravotních pracovníků s cílem destigmatizovat osoby bez domova.

Očekávaným a dlouhodobým dopadem efektu tohoto projektu je zlepšení zdraví populace a snížení nemocnosti, včetně výrazného snížení nákladů na léčbu a úspora finančních prostředků nejen v resortu zdravotnictví. Projekt tak významně přispěje k systémovému řešení stávající situace bezdomovectví v ČR.