Komunitní práce v Krnově


Realizátor projektu: Armáda spásy – misijní, Krnov

Partner projektu: EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Název projektu: Komunitní práce v Krnově – spolu a smysluplně

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001337

Podpořeno z výzvy č. 018 operačního programu Zaměstnanost plus – Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách

Kontaktní osoby:

Alžběta Dohnalová, +420 773 795 032, alzbeta.dohnalova@armadaspasy.cz

Drina Vránová, +420 773 770 213, darina.vranova@armadaspasy.cz

Informace k projektu:

Rozpočet projektu: 10 763 550,00 Kč (výše dotace 100%)

Termín realizace: 1.9. 2023 – 31. 8.2026

Anotace projektu: Projekt Komunitní práce v Krnově – spolu a smysluplně, prostřednictvím komunitní práce, podpoří primární cílovou skupinu, kterou jsou obyvatelé SVL, žijící v podmínkách soc. vyloučení či osoby soc. vyloučením ohrožené. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé těchto SVL a další aktéři. Podporu poskytne realizační tým, složený z komunitních pracovníků, koordinátorů komunitní práce, garantů komunitní práce a koordinátora participace na obci. Realizace těchto KA: Mapování kontextu komunity, Práce na tématu a potřebách komunity, Tvorba sociální sítě, Vzdělávání realizačního týmu,

Evaluace a Doplňkové aktivity. Cílem projektu je aktivizace a zplnomocnění obyvatel, posílení sounáležitosti a vyrovnání nerovnováhy mezi potřebami lidí a zdroji v SVL Krnova v souladu s výzvou KPSV+.

Aktivity projektu:

Aktivity realizované v rámci komunitního centra budou naplňovat hodnoty a principy komunitní práce.

Principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce, sdílení, zodpovědnosti atd.

V rámci realizace projektu budeme realizovat tyto klíčové aktivity:

  • KA 1: Mapování kontextu komunity a potřeb členů komunity
  • KA 2: Práce na tématu a potřebách komunity
  • KA 3: Tvorba sociální sítě a vazeb komunity na aktéry
  • KA 4: Vzdělávání realizačního týmu a aktivních členů komunity a Odborná/metodická podpora, supervize realizačního týmu
  • KA 5: Evaluace / vyhodnocení komunitní práce se zapojením komunity
  • KA 6: Doplňkové aktivity a programy komunitního centra

Cílová skupina:

Primární cílovou skupinou komunitní sociální práce jsou skupiny lidí, které spojují společná témata či problémy ohrožující (či zhoršující) jejich sociální začlenění, a/nebo sdílejí společný prostor; komunita/skupina osob, kterou spojují společně definované sociální problémy a podmínky, tj. členové komunity se nachází v nepříznivé sociální situaci, přičemž tato nepříznivá sociální situace je zároveň spojena s dlouhodobými obtížemi v interakcích s okolním prostředím, které jsou společné pro danou komunitu/skupinu.

Sekundární cílovou skupinou jsou další aktéři – sousedé a instituce (samosprávy, školy, správa nemovitostí apod.), které reálně ovlivňují život místních obyvatel.

Indikátory projektu:

  • 670102 Využívání podpořených služeb – 120
  • 551022 Počet podpořených komunitních aktivit – 10
  • 600000 Celkový počet účastníků – 44
  • 670031 Kapacita podpořených služeb – personál – 3,5