Rekonstrukce CSSBB Praha – II.

Operační program: Praha – pól růstu ČR

Název projektu: Zkvalitnění zázemí pro sociální služby v objektu Armády spásy v Holešovicích

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002281

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb B. Bureše, Praha

Kontaktní osoby projektu

REALIZACE PROJEKTU:

Garant projektu – oblastní

Ředitelka: Mgr. Lenka Sadilová, lenka.sadilova@armadaspasy.cz, +420 737 215 418

Ředitelka sociálních služeb: Mgr. Jitka Modlitbová, jitka.modlitbova@armadaspasy.cz, +420 737 215 419

Vedoucí provozu: Hana Kučerová, hana.kucerova@armadaspasy.cz, +420 773 770 300

ADMINISTRACE PROJEKTU:

Externí firma pro administraci projektu

Manažerka FR, PR a projektů: Mgr. Ilona Bužková, ilona.buzkova@armadaspasy.cz, +420 734 852 237

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 28. 2. 2023

Popis projektu včetně cíle projektu

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav a zajištění technického vybavení v budovách Centra sociálních služeb B. Bureše Armády spásy v ulici Tusarova v Praze Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v CSS B. Bureše.

Globální cíl projektu:

Rozvíjet a zkvalitnit již zavedené sociální služby dle zákona o sociálních službách poskytované Armádou spásy v Centru sociálních služeb B. Bureše v Praze a tím pomoci ke snížení počtu sociálně exkludovaných osob v regionu

Specifickými cíli projektu jsou:

 • Zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v CSS B. Bureše
 • Provést stavební úpravy v objektech, v nichž je provozováno CSS B. Bureše
 • Snížit provozní náklady na opravy a údržbu objektu CSS
 • Instalovat technické zařízení a vybavení, které zvýší bezpečnost klientů sociálních služeb

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím.

Aktivity projektu

Zahájení investiční fáze projektu je naplánováno od 1. ledna 2022, kdy bude zahájeno výběrové řízení na stavební práce v rámci projetu. Investiční fáze bude realizována od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. V rámci tohoto období budou realizovány následující aktivity:

 • Výběrové řízení na stavební práce
 • Výběr dodavatele TDI a BOZP
 • Realizace stavebních prací
 • Technický dozor investora, koordinaci BOZP
 • Autorský dozor
 • Externí řízení a administrace projektu
 • Publicita projektu

Projekt bude realizovat podporovanou aktivitu – rozvoj sociálních služeb, jak je definována ve výzvě.

Výsledky a indikátory projektu

Hlavním přínosem projektu bude vybudování kvalitního (odpovídajícího) zázemí pro poskytování sociálních služeb. Díky realizaci projektu dojde k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, projekt tak přispívá k inkluzi těchto znevýhodněných osob. Napomáhá zejména osobám postiženým či ohroženým bezdomovectvím, a to poskytováním následujících sociálních služeb: azylový dům (soc. služba definovaná v § 57 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách), nízkoprahové denní centrum (soc. služba definovaná v § 61 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, noclehárna (soc. služba definovaná v § 63 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách).

V souladu s plány Hlavního města Prahy na decentralizaci sociálních služeb počítáme, že dojde během období udržitelnosti k přesunu noclehárny a NDC ze stávajícího objektu do jiné lokality a prostor. V objektu poté bude fungovat azylový dům. Proto ve specifických cílech a indikátorech uvádíme již jen azylový dům.

Indikátory projektu jsou:

Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci: 0

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: 1

Míra využívání/obsazenosti podpořené služby: 81,1%

Kapacita služeb a sociální práce: 60