Nízkoprahové centrum Krnov

Nízkoprahové centrum Krnov

Operační program Integrovaný regionální operační program (IROP)

Název projektu Nízkoprahové centrum Armády spásy v Krnově

Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010451

na projekt je poskytována finanční podpora EU

Realizátor projektu Armáda spásy, Sociální služby Krnov

Kontaktní osoby projektu

REALIZACE PROJEKTU:
Garant projektu – oblastní ředitel
Bc. Tomáš Surovka tomas.surovka@armadaspasy.cz +420 777 497 001
Ředitel organizační jednotky Sociální služby Krnov
Mgr. Jiří Ivanov jiri.ivanov@armadaspasy.cz +420 737 215 429
Stavební manažer
Bc. Jiří Vonšík jiri.vonsik@armadaspasy.cz +420 734 852 241
ADMINISTRACE PROJEKTU:
Národní koordinátorka projektů
Mgr. Ilona Bužková ilona.buzkova@armadaspasy.cz +420 734 852 237
Externí firma PROGRANT s.r.o.

Realizace projektu

1. 9. 2019 – 28. 2. 2021

Popis projektu

Záměrem projektu je vybudování nového zázemí nízkoprahového denního centra a noclehárny určené především pro osoby v obtížné sociální situaci. Realizací projektu bude vytvořeno nové zázemí pro poskytování uvedených sociálních služeb. Vytvoření nového zázemí bude mít pozitivní vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Projektem dojde též ke zvýšení kapacity noclehárny o 3 místa.

Hlavní cíl (včetně popisu probému)

Cílem projektu je vybudování nového zázemí denního centra a noclehárny určené především pro osoby v obtížné sociální situaci. Projekt je realizován v areálu Armády spásy na adrese Čsl. armády 837/36, Krnov. Armáda spásy zde využívá čtyři objekty – A, B, C a D. Pro poskytování sociálních služeb jsou nicméně využívány jen 3 objekty – A, B a C. Objekt D je provizorně využíván pro skladové prostory. V minulých letech zde byla umístěna jídelna a kuchyň. V současné době není možné tento objekt pro sociální služby využívat z důvodu nevyhovující dispozice a celkově nevyhovujícího technického stavu objektu. Všechny 3 sociální služby jsou tak umístěny do jednotného bloku budov A, B a C, které jsou ale částečně propojené, takže je problémem tyto sociální služby provozně oddělit. To přináší komplikace také při sociální práci s klienty. Prostory jsou také pro všechny služby velmi stísněné. V bloku budov musí být také umístěno potřebné zázemí pro pracovníky Armády spásy. Dalším významným problémem současného uspořádání je fakt, že sociální služby jsou poskytovány v patrovém objektu, který ale nemá bezbariérový přístup. Stavební úpravy a rekonstrukce objektu „D“ tak, aby zde mohly být poskytovány sociální služby noclehárny a nízkoprahového denního centra, jsou řešením, které pomůže vyřešit všechny zmiňované současné problémy, se kterými se Armáda spásy v tomto areálu v Krnově potýká. Vznikne tak nové kvalitnější zázemí pro klienty, které umožní kvalitnější poskytování sociálních služeb – noclehárny a nízkoprahového centra. Díky projektu bude možné navýšit kapacitu noclehárny o 3 místa. Zejména v zimních měsících je tato potřeba vždy aktuální. V objektu bude vybudován bezbariérový přístup, který dnes výrazně chybí. Díky novému zázemí se uvolní část prostor také pro azylový dům a zázemí pro zaměstnance. Zlepší se tedy i poskytování sociální služby azylový dům.

Cílová skupina

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob sociálně vyloučených, zejména na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím.

Přínosy projektu

Hlavním přínosem realizace projektu je zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb, zejména možnost oddělit provozně poskytování sociálních služeb azylových domů od nízkoprahových služeb noclehárny a nízkoprahového denního centra.

Dalšími přínosy projektu jsou:

  • možnost ubytování více žen v noclehárně
  • možnost pro osoby se zdravotním postižením využít nabízené sociální služby nízkoprahového centra
  • větší prostory na pokojích uživatelů, každý z uživatelů bude mít svou vlastní skříňku na uložení osobních věcí
  • finanční úspora provozních nákladů (zejména plateb za energii)
  • vytvoření nového, odpovídajícího zázemí pro pracovníky nízkoprahového centa

Výsledky – Indikátory projektu

Kapacita služeb a sociální práce: 33 klientů

Počet podpořených zázemí služby a sociální práci: 2

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 2