Rozšíření Prevence bezdomovectví v Brně

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., organizační jednotka Centrum sociálních služeb Staňkova – Brno

Název projektu: ROZVOJ A POSÍLENÍ PŘÍMÉ PRÁCE V RÁMCI PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ V BRNĚ

Registrační číslo: CZ.03.02.01/0.0/22_018/0001295

Podpořeno z výzvy č. 018 operačního programu Zaměstnanost plus – Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)


Kontaktní osoby:

Zodpovědnost za přímou práci s cílovou skupinou:
Mgr. Lucie Buriánková, vedoucí služby/koordinátor, e-mail: lucie.buriankova@armadaspasy.cz, mobil: +420 773 770 252

Zodpovědnost za administraci projektu: Mgr. Vojtěch Kučera, oblastní fundraiser, e-mail: vojtech.kucera@armadaspasy.cz, mobil: +420 737 477 133


Informace k projektu:

Rozpočet projektu: 14 811 552 Kč (výše dotace 100 %)

Termín realizace: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

Anotace/cíl projektu: Projekt je zaměřen na podporu a motivaci osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených ve městě Brně formou prevence ztráty bydlení. Projekt je realizován pod hlavičkou Prevence bezdomovectví Armády spásy prostřednictvím registrované sociální služby terénní programy (ID 9245951). Cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a zaměstnanci Armády spásy.

Aktivity projektu:

1. Rozvoj a posílení přímé práce v rámci sociální služby Prevence bezdomovectví

2. Zajištění právního poradenství (řešení dluhové problematiky)

3. Vzdělávání, metodická podpora a supervize týmu

Cílová skupina:

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Indikátory projektu:

  • 45 osob s podporou 40 a více hodin (celkový počet účastníků)
  • 350 osob s podporou do 40 hodin (využívání podpořených služeb)
  • 4,2 úvazku z hlediska zajištění projektu personálem v přímé práci

Ke stažení: