Ochrana oznamovatelů

Obecná informace

Od 1. 8. 2023 vstoupil v platnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který je v plném rozsahu závazný i pro Armádu spásy v České republice, z. s. V důsledku toho vydal národní velitel nařízení národního velitele č. 26 Ochrana oznamovatelů, které stanovuje základní pravidla zajištění bezpečnosti oznamovatelů v Armádě spásy v České republice, z. s. a postup řešení jednotlivých oznámení.

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době podání oznámení, měla mít vážný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti se oznamovatel nesmí dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel má jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel musí být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob posouzení oznámení.

Armáda spásy v České republice, z. s. vylučuje přijímání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů od osob, které pro Armádu spásy v České republice, z. s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Kontaktní údaje oznamující osoby

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Ochrana identity oznamovatele

Přístup k oznámením učiněným písemně na e-mailovou adresu ochrana.oznamovatel@armadaspasy.cz má každá příslušná osoba – tj. každá z níže uvedených příslušných osob, které jsou pověřeny přijímáním a vyřizováním oznámení.

Zákon o ochraně oznamovatelů zakazuje příslušným osobám komukoliv poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu vyjma dalších příslušných osob, pokud to nebude v rozporu s účelem oznámení a principem ochrany oznamovatele. Výjimku představuje pouze situace, kdy je příslušná osoba ze zákona povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.

Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamovatele, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele nebo jiných chráněných osob a tím zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Oznámení můžete podat písemně na tuto e-mailovou adresu: ochrana.oznamovatel@armadaspasy.cz

Oznámení můžete podat také telefonicky v pracovní dny od 9:00 – 15:00 hodin na níže uvedené telefonní kontakty příslušných osob pro vyřízení oznámení:

Jan František Krupa:
tel.: 737 215 424

Alena Šullová:
tel.: 773 759 060

Jaroslav Vejmola:
tel.: 777 497 048

Oznámení lze po předchozí telefonické domluvě s některou z výše uvedených příslušných osob podat také osobně.

Jiné možnosti oznámení

Oznamovatel protiprávního jednání své oznámení může podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti na justice.cz.