Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Zpravodaj leden 2020

Poslání služby

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frenštátě pod Radhoštěm je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

Cílová skupina

Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let, které jsou:

 • bez přístřeší,
 • ohrožené ztrátou bydlení,
 • vedou rizikový způsob života.

Okamžitá kapacita – 2 uživatelé

Důvody odmítnutí

 • Žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • Nedostatečná kapacita
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

Cíle poskytované služby

 • Uživatel zná dopady spojené s dosavadním rizikovým způsobem života a má kontakty na instituce a sociální služby, které mu dopomohou řešit či zlepšit jeho rizikový způsob života.
 • Uživatel má zajištěné bydlení, které již dále neprohlubuje jeho nepříznivou sociální situaci, např. zajištěná ubytovna, nájemní/podnájemní bydlení, zprostředkování jiné sociální služby.
 • Uživatel aktivně spolupracuje na udržení si stávajícího bydlení a minimalizuje rizika spojená se ztrátou bydlení, např. stabilizace bydlení, zajištění si pravidelných měsíčních příjmů, splácení dluhů.
 • Uživatel udržuje dobré sousedské vztahy a nenarušuje společenské soužití v rámci komunity, např. bytovém domě.
 • Uživatel má dovednosti a schopnosti potřebné ke zvládání a vyřizování běžných denních záležitostí, např. zajištění dokladů, zajištění pravidelného příjmu, lékař.

Zásady poskytování služby

 • Odbornost
 • Nediskriminační přístup
 • Partnerství
 • Respekt a úcta
 • Diskrétní přístup

Poskytované činnosti

Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  – aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  – pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  -sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
  -poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

V rámci činnosti terénního programu jsou prováděny depistáže v lokalitě města Frenštát pod Radhoštěm, s cílem vyhledat osoby v nepříznivé sociální situaci, a minimalizovat rizika jejich dosavadního způsobu života.

Provozní doba

Prevence bezdomovectví Frenštát pod Radhoštěm, ul. Martinská čtvrť 1136
Pondělí 8:00 – 11:30 (terénní práce) 12:30 – 15:30 (terénní práce)
Úterý 8:00 – 11:30 (terénní práce) 12:30 – 15:30 (terénní práce)
Středa 8:00 – 11:30 (terénní práce) 12:30 – 15:30 (terénní práce)
Čtvrtek 8:00 – 11:30 (kontaktní hodiny) 12:30 – 17:00 (terénní práce)
Patek 8:00 – 11:30 (terénní práce)  

Kontakt

Bc. Lenka Diasová – sociální pracovník
lenka.diasova@armadaspasy.cz
tel.: 775880027

Mgr. Ilona Gacíková – sociální pracovník
ilona.gacikova@armadaspasy.cz
tel.: 775880028

Mgr. Petra Morcinková, Dis. – ředitelka
petra.morcinkova@armadaspasy.cz
tel: 737 215 433

Záznam o činnostech

Zpět na pobočku Frenštát pod Radhoštěm