Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poslání

Nízkoprahové zařízení zajišťuje nabídku společensky žádoucího naplnění volného času v bezpečném prostoru klubu pro děti a mládež ve věku od 6 do 16 let s omezenými příležitostmi a nabízí porozumění a pomoc v obtížné životní situaci. Uživateli je tato služba poskytována zdarma.

Cíle

Cílem služby je snížit rizika související s negativními vlivy prostředí, a to prostřednictvím této nabídky:

 • pomoc s přípravou do školy,
 • volnočasové aktivity (sportovní a taneční aktivity, výtvarné aktivity, vaření, internet, výlety),
 • poskytovat této cílové skupině individuální pomoc, podporu a bezpečný prostor se zaměřením na prevenci sociálních rizik,
 • poskytnutí kontaktu s přirozeným prostředím,
 • rozvíjení schopností, dovedností a znalostí uživatelů,
 • pomoc při řešení obtížných životních situací (např. šikana, vztahy v rodině, problémy se školou),
 • preventivní aktivity (přednášky, besedy, poskytnutí informací apod.).

Cílová skupina

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 16 let s omezenými příležitostmi, které nemají a potřebují:

 • prostor pro vlastní aktivity,
 • přiměřený prostor pro plnění školních povinností,
 • podporu v nepříznivé životní situaci.

Základní obsah poskytované služby

Uživatelům poskytujeme podporu zejména v těchto oblastech:

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (klub je vybaven místností pro kreativní činnosti, společenskou místností a zahradou před klubem),
 • pracovně výchovná činnost s dětmi (v klubu jsou realizovány kreativní činnosti, kroužek čtení a tancování, roční klubový časopis),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (předškolní příprava, řečových cvičení),
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc s přípravou do školy, klidný prostor pro její realizaci a možnost zapůjčení školních pomůcek).

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (návštěva knihovny, poznávací vycházky do města a okolí, realizace výletů, společenské akce).

3) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (v klubu probíhají besedy a přednášky na různé témata, individuální rozhovory s uživatelem, před vstupem do klubu máme záhon s bylinami).

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc s doporučením vhodné školy, vyplnění přihlášky),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (pracovník klubu jako prostředník při zlepšení sourozeneckých vztahů).

5) další, doplňkové poskytované služby:

 • nabídka křesťanských programů.

Provozní doba

Jirkov, Ervěnická 1147:
Po: 12:00-19:00
Út: 12:00-18:00
St: 12:00-19:00
Čt: 12:00-18:00
Pá: 12:00-18:00

Jirkov, Školní 1727:
Po: 12:00 do 16:00
St: 12:00 do 16:00

Základní zásady při poskytování služby

 1. Zásada nízkoprahovosti – uživatel má právo zůstat v anonymitě. Pracovníci potřebují znát pouze jméno, příp. přezdívku a rok narození uživatele. Uživatel není povinen zapojit se do nabízených aktivit.
 2. Zásada individuálního přístupu – každý je pro nás jedinečný, respektujeme, že každý je jiný a podle toho postupujeme.
 3. Zásada respektu vlastní vůli uživatele – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to provozní podmínky poskytované služby umožňují.
 4. Zásada nediskriminačního přístupu – ke každému uživateli přistupujeme stejně a to bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, náboženství, rodinného vztahu.
 5. Zásada týmové spolupráce – důraz je kladen na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči, vzájemnou komunikaci (sdílení informací), koordinaci práce, pravidelné porady a jednotný pracovní postup.
 6. Zásada křesťanského přístupu – v této oblasti se řídíme stanovenými zásadami v rámci etického kodexu Armády spásy.

Ochrana osobních údajů

Kontakty

Jirkov, Ervěnická 1147
Jirkov, Školní 1727

Sociální pracovníci:
Mgr. Jan Kozel, 773 770 362, jan.kozel@armadaspasy.cz
Bc. Zuzana Macková, 773 770 287, zuzana.mackova@armadaspasy.cz
Mgr. Lenka Brhel Koťátková, lenka.brhel.kotatkova@armadaspasy.cz

Pracovníci v sociálních službách:
Petra Astalošová, 775 880 096, petra.astalosova@armadaspasy.cz
Bc. Zuzana Duchková, 775 880 097, zuzana.duchkova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce:
Miluše Sedláková, DiS., 773 770 479, miluse.sedlakova@armadaspasy.cz


logo_jirkovpodporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE

Zpět na CSS Jirkov