Noclehárna pro muže a ženy

Noclehárna pro muže a ženy

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna v Centru sociálních služeb Jirkov je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže a ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

Kapacita noclehárny pro muže a ženy

8 míst

Cíle

Snížení sociálních a zdravotních rizik pro lidi bez přístřeší zajištěním jejich základních životních potřeb (nocleh, hygiena).
Poskytnutí podpory a motivace uživatelů v řešení jejich stávající životní situace (např. zajištění trvalejšího bydlení a finančního příjmu), prohlubováním jejich schopnosti uplatňovat svá práva a zprostředkováváním kontaktu s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, kteří jsou starší 18ti let, fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.
Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 • žádá o jinou sociální službu
 • je naplněna kapacita noclehárny
 • má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů.

Noclehárna poskytuje

 • Poskytnutí noclehu
 • Možnost využít hygienického zařízení
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poskytnutí stravy

Příjem na noclehárnu

každý den od 20:00 do 21:00 hodin

cena: 45 Kč za noc

Základní zásady při poskytování služby

 1. Zásada dodržování lidské důstojnosti vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a ostatních právních předpisů – všichni zaměstnanci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod, a to jak ve vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem a dalšími právními předpisy. Zaměstnanci zařízení jsou také vázání Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
 2. Zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli navrhuji nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případná rizika.
 3. Zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
 4. Zásada odbornosti a týmové práce personálu – důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
 5. Zásada rovného přístupu ke všem uživatelům – jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
 6. Zásada individuálního přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.
 7. Zásada flexibility – pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.
 8. Zásada neutrálního postoje – všichni zaměstnanci zachovávají nestranný postoj k uživatelům.
 9. Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot – ke každému člověku přistupujeme s úctou a vidíme v něm člověka, který má potenciál ke změně a dáváme mu šanci nového začátku.

Ke stažení

Kontakty

Jirkov, Boženy Němcové 1059

recepce: nonstop provoz 773 770 367

sociální pracovnice: Martin Adam, DiS., 773 770 229

vedoucí přímé práce: Bc. Michaela Skopová, 773 770 448


Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkov podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE


Zpět na CSS Jirkov