Azylový dům

Azylový dům

Základní informace o službě

Provozní doba služby: 24 h
Počet lůžek: 36
Cena za službu: 170,- Kč de, cena za měsíc je 5270,-Kč

Službu poskytujeme v CSS Nákladní 7, Merklínská 15.

Poslání

Posláním azylového domu Armády spásy v Karlových Varech je poskytnout pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení při naplňování potřeb, které přesahují jejich možnosti a zdroje a vzešly z této situace. Poskytovaná pomoc a podpora směřuje k sociálnímu začlenění a zmírnění důsledků sociálního vyloučení, je poskytována zejména formou sociálního poradenství a dočasným ubytováním, případně dočasným poskytnutím stravy.

Posláním azylového domu je také podpora uživatelů, kteří aktivně spolupracují na obnovení nebo rozvíjení svých sociálních a pracovních dovedností a pomoc k návratu do života ve společnosti.

Cílová skupina

  • Muži a ženy bez domova od 18 let, kteří chtějí řešit svou nepříznivou sociální situaci, a jejichž zdravotní stav nevyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Služby nejsou určeny

  • osobám, které prokazatelně nespadají do cílové skupiny,
  • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (osoby s potřebou hospitalizace a doléčení ve zdravotnickém zařízení, osobám s vážným psychickým onemocněním, osobám s ohrožujícími nakažlivými nemocemi (kožní, plicní apod.) a osobám, které potřebují asistenci druhé osoby,
  • osobám, kterým byla naším zařízením vypovězena smlouva v období kratším než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • služby nemohou být poskytnuty v případě naplnění kapacity.

Cíle

Cíle jsou určovány na základě zhodnocení individuálních potřeb, rizik a možností uživatele. Účinnost spolupráce při plnění cílů je pravidelně vyhodnocována a směřuje k začlenění osob v nepříznivé sociální situaci do běžného života ve společnosti, obnovení jejich sociálních dovedností a pracovních návyků, případně zamezení prohlubování sociálního vyloučení.

Podrobnější informace najdete ve Veřejném závazku azylového domu.

Kroky k dosažení cíle:

Prostřednictvím pracovně aktivizačních programů podporovat uživatele v získávání či obnově pracovních návyků (dodržování pravidelného ranního setkávání v určitý čas, výkon pravidelných úklidů prostor azylového domu, zahrady a případně i blízkého okolí, výkon veřejně prospěšných prací).

Prostřednictvím individuální práce podporovat uživatele:

  • v hledání zaměstnání (hledání nabídek práce – uživatel si hledá nabídky práce sám, popřípadě s pomocí pracovníka v sociálních službách, a to jak prostřednictvím internetu, novin, vyvěšených nabídek, tak osobně, např. přes ÚP; pomoc při sepisování životopisu, příprava na případný pohovor, apod.),
  • při řešení svého zdravotního nebo psychického stavu (s uživatelem se řeší zdravotní a psychický stav hlavně při potížích, a to zejména kontrola pravidelnosti návštěv u lékaře, dodržování užívání předepsaných léků),
  • při uplatňování svých práv (zaměstnanci uživatelům pomáhají při zajištění nárokových dávek, důchodů, poskytují základní právní poradenství, popřípadě odkáží na odbornou právní pomoc),
  • při hledání vhodného bydlení (hledání nabídek ubytování – uživatel si hledá nabídky bydlení sám z inzerátů v novinách, PSS je vždy nápomocen v hledání bydlení na internetu, možnost úspory peněz na kauci),
  • v samostatnosti (při hospodaření – možnost uložení financí do trezoru a jejich postupný výběr, spoření peněz na kauci; při vyřizování osobních záležitostí – sociální dávky, důchody, apod.; při obnovení základních hygienických návyků – dodržování pravidelné hygieny, výměna oblečení, pravidelná výměna ložního prádla apod.; při získávání základních návyků – nácvik vaření, úklid společných prostor, kolektivní akce, apod.).

Ke stažení


logoKK

zivy_kraj_logologo_nadace_mesta

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Statutárního Města Karlovy Vary,  Města Chodov a Města Ostrov. Děkujeme.

Zpět na CSS K. Vary