Doučovací klub v projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“

Doučovací klub v projektu "Společný rozvoj inkluze v Krnově"

Název projektu

Společný rozvoj inkluze v Krnově

 

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem, které pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu.

 

Realizátor

Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

11 partnerů s finanční účastí

Město KRNOV

Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Armáda spásy v České republice, z. s.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Slezská diakonie

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

Anotace projektu

Projektové aktivity podpoří především děti a žáky CS partnerských škol v oblasti sociální integrace, vč. začleňování romských dětí do vzdělávání na území města Krnova, které má sociálně vyloučené lokality.

Dále budou podpořeni rodiče dětí, pracovníci a pedagogové škol a NNO projektu. V rámci projektu se

zachová a rozšíří stávající systém partnerské sítě, mj. platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a budou realizovány workshopy pro rodiče a osvětové aktivity směrem k širší veřejnosti.

 

Popis klíčové aktivity

Prevence školní neúspěšnosti

Cílem aktivity č. 3 je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného

prostředí (dále jen ze znevýhodněného prostředí) v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich

předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje

na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve

vzdělávání.

Aktivita č. 3 je rozdělena do dvou tematických bloků, z nichž jsme si vybrali následující podaktivity.

 

V rámci tematického bloku I.: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání:

 1. 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 2. 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách – cílem je zmírňování tzv. prázdninového propadu v učení.
 3. 5. Kroužky ve školách, které jsou primárně zaměřeny na rozvoj sociálních a personálních kompetencí a občanských kompetencí.
 4. 7. Kariérové poradenství – motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolaní s možností

uplatnění.

 

V rámci tematického blok II.: Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a

zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání:

 1. 8. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání.
 2. 9. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání.
 3. 10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními službami.
 4. 11. Podpora školních poradenských pracovišť ve zprostředkující a koordinující roli směrem k dalším

subjektům vzdělávání v komunitě.

 1. 13. Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti nebo pedagogickým/nepedagogickým

pracovníkům.

 1. 15. Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole.
 2. 16. Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj.

 

Otevírací doba

po-pá 12:00-17:00

 

Adresa

Armáda spásy v České republice, z.s.
Doučovací klub
Opavská 26
794 01 Krnov

 

Kontakty

Mgr. Pavel Raida, doučující pracovník
tel. 773 770 413, doucovani_krnov@armadaspasy.cz

Bc. Kristýna Tylečková, pracovník pro práci s komunitou
tel. 773 770 270, doucovani_krnov@armadaspasy.cz

Bc. Darina Vránová, DiS., vedoucí sociálních služeb
tel. 773 770 213, darina_vranova@armadaspasy.cz

Mgr. Jiří Ivanov, DiS., ředitel sociálních služeb Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_ivanov@czh.salvationarmy.org

 

Průběžné zprávy o činnosti doučovacího klubu

Zpět na pobočku Krnov