Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Poslání:

Poslání Domu pro ženy a matky s dětmi je poskytnutí dočasného ubytování při ztrátě bydlení a následná podpora při jeho opětovném získání a celkovém zlepšení nepříznivé sociální situace tzn. podpora při hledání nového bydlení, podpora při hledání zaměstnaní, při řešení dluhů, podpora při řešení domácího násilí atd.“

Cíle azylového domu:

 • Uživatelka má zajištěné základní potřeby (bydlení, strava, hygiena, bezpečí, ošacení)
 • Uživatelka má stabilní příjem (zaměstnání, důchod, podpora v nezaměstnanosti atd.)
 • Uživatelka navazuje kontakty s přirozeným sociálním prostředím (s rodinou, přáteli)
 • Uživatelka řeší své osobní záležitosti
 • Uživatelka využívá běžně dostupné služby
 • Uživatelka má návazné samostatné bydlení

 

Principy poskytování sociální služby:

 • Respektování důstojnosti
 • Individuální přístup
 • Partnerství
 • Respektování vlastní volby uživatelů
 • Zásada flexibility
 • Uplatňování křesťanských přístupů
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou, které poskytujeme sociální službu, jsou:

 • ženy a matky (zákonní zástupci) s dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo v nevyhovujících bytových podmínkách, či v nevhodném rodinném prostředí a nejsou schopny vlastními silami zvládnout obtížnou životní situaci. Jsou fyzicky soběstačné (samostatné a bez pomoci další osoby vykonávají každodenní činnosti, sebeobsluhu, oblékání, hygienu) a mají zájem svoji sociální situaci řešit.

A zároveň:

 • ženy a matky (zákonní zástupci) ve věku od 18 let zpravidla do 65 let,
 • děti od narození zpravidla do 18 let (v případě studia do 26 let).

 

Smlouva není uzavřena se zájemkyní v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Provozní doba

Provoz zařízení je nepřetržitý.

Poskytnutí sociální služby však závisí na provozní době sociálních pracovníků dle jejich úředních hodin.

Kapacita poskytované služby

Ubytování 10 matek (zákonných zástupců) a cca 22 dětí.

Ubytování 30 žen.

Ceník ke stažení

Ceník dalších plateb ke stažení

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – žena bez dětí

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY -matka s dětmi (zákonný zástupce)

POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU

DOMOVNÍ ŘÁD

ZÁZNAM O ČINNOSTECH

Na projekt je poskytována finanční podpora EU:

 

 

Zpět na Dům pro ženy a matky s dětmi