Noclehárna – Praha 10

Noclehárna - Praha 10

Poslání:

Posláním sociální služby noclehárna v Malešicích je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

Cíle:

 • Snížení sociálních a zdravotních rizik pro lidi bez přístřeší zajištěním jejich základních životních potřeb (nocleh, hygiena, strava).
 • Poskytnutí podpory a motivace uživatelů v řešení jejich stávající životní situace (např. zajištění trvalejšího bydlení a příjmu), prohlubováním jejich schopnosti uplatňovat svá práva a zprostředkováváním kontaktu s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou muži bez přístřeší, kteří jsou starší 55ti let, fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 • nespadá do cílové skupiny (mladší 55ti let, fyzicky nesoběstačný),
 • žádá o jinou sociální službu,
 • chová se agresivně,
 • odmítá přijmout pravidla domovního řádu,
 • je naplněna kapacita noclehárny,
 • má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů,
 • je-li zájemce cizinec a nemá platné doklady (OP, cestovní pas, platná víza)

Základní zásady při poskytování služby:

a) Zásada svobodné volby – zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení jeho situace a upozorňují jej na případné důsledky jednání. Způsob řešení své situace si však volí každý uživatel sám. 

b) Zásada rovného přístupu ke všem uživatelům – jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.  

c) Zásada individuálního přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.  

Základní obsah poskytované služby:

a) poskytnutí noclehu

 • přenocování ve 3 pokojích o celkové kapacitě 28 míst
 • každý uživatel má při příjmu k dispozici čisté ložní prádlo.
 • prostory noclehárny se každý den uklízí

b) možnost využít hygienického zařízení

 • možnost provedení celkové hygieny těla
 • možnost provedení běžných úkonů osobní hygieny

c) poskytnutí stravy

 • poskytnutí stravy – možnost dostat večer polévku

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Provozní doba noclehárny:

po-ne od 19:00 do 7:00 nepřetržitě

Ke stažení:

Kontakty:

Mgr. Věra Zemanová, vedoucí přímé práce
773 770 324
vera.zemanova@armadaspasy.cz

Bc. Jana Molnárová, sociální pracovnice
775 880 173
jana.molnarova@armadaspasy.cz

Andrea Cihelková DiS., sociální pracovnice
775 880 174
andrea.cihelkova@armadaspasy.cz

Zpět na CSS Karla Larssona