Ošetřovna v Brně

Armáda spásy od ledna 2018 provozuje Ordinaci pro chudé v Ostravě a již patnáct let ošetřovnu, která je provozovaná prostřednictvím dobrovolné zdravotnice v prostorách Centra sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25, Brno; je určena klientům čtyř zde poskytovaných sociálních služeb pro osoby bez přístřeší: nízkoprahového denního centra, noclehárny a azylového domu pro jednotlivce a klientům terénního programu, kteří se zdržují na různých místech města Brna. Ošetření dobrovolnou zdravotnicí, se kterou má Armáda spásy uzavřenu dobrovolnickou smlouvu, je poskytováno potřebným zcela zdarma.

Ošetřovna otevírá dvakrát týdně. Ordinační doba není v týdnu pravidelná, v dopoledních hodinách je otevřena např. od 8:00 do 10:00, večer ordinuje např. mezi 18:15 až 19:30. Den a čas pro možnost pacientovy návštěvy zdravotnice oznamuje letáčkem na dveřích nízkoprahového denního centra, provozovaného Armádou spásy ve stejném objektu jako ošetřovna. Za jednu svou návštěvu zdravotnice průměrně ošetří cca 12 osob.

Armáda spásy dlouhodobě usilujeme o zvýšení kvality a rozsahu pomoci pro osoby s omezeným přístupem k poskytované zdravotní péči v Brně. Proto jsme v roce 2018 podnikly kroky, které mají za cíl další zvyšování dostupnosti zdravotní péče sociálně vyloučeným spoluobčanům.

Jako velice slibná se jeví další spolupráce s mladými lékaři, které se podařilo nakontaktovat v posledním čtvrtletí roku 2018. Díky podpoře z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové bylo možné v posledním období roku 2018 zakoupit také dva přístroje, které personál ošetřovny může využít pro efektivnější diagnostikou zdravotního stavu návštěvníků:

• Zařízení EKG v provedení, které lze v budoucnu nainstalovat bez větších komplikací např. i do vozu plánované mobilní ordinace.
• CRP analyzátor, který slouží k posuzování infekcí a poranění tkáně a poskytuje cenné informace pro diagnózu, léčbu a monitorování progrese onemocnění.

Obě zařízení byla pořízena včetně nezbytného základního příslušenství v celkové ceně 79 989 Kč včetně DPH.

Za důvěru a poskytnutou finanční podporu z prostředků programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové velmi děkuje.

Zpracoval: David Jersák, oblastní ředitel.