Azylový dům

Azylový dům


Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje,

registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z
Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.“

Poslání

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Josefa Korbela je poskytovat osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ubytování na přechodnou dobu. Prioritou je podpora a pomoc uživatelům v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění do společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, starší 18 let, kteří jsou soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace.

Důvody nepříznivé sociální situace mohou být například:

 • Oslabení nebo ztráta schopností při získání a udržení bydlení,
 • pokles příjmů a omezené možnosti získat zaměstnání nebo si dlouhodobě zaměstnání udržet,
 • změny poměrů v rodině (podpora a pomoc při zvládání životních krizí např. domácí násilí, rozvod, úmrtí),
 • pokles nebo ztráta způsobilostí při splácení exekucí, předlužení, aj.

Cíl

Cílem azylového domu je podporovat uživatele v aktivitě při zmírnění nepříznivé sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohli začleňovat do společnosti a tím je směřovat k fungování v běžném životě.

Kroky k dosažení cíle, podpora:

 • s adaptací (zaměstnanci při adaptaci podporují uživatele v rozvoji dovedností související se zajištěním stravy, hygieny, úhradou za služby, získání určité struktury dne. Během adaptace uživatel společně se zaměstnanci si stanovuje další cíl spolupráce),
 • s vyřízením dokladů,
 • s vyřízením sociálních dávek, důchodů,
 • při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
 • při hledání zaměstnání, získání a udržení si stávajícího zaměstnání a pracovních návyků
 • při přípravě na samostatné bydlení (péče o domácnost, hospodaření, soužití),
 • pří hledání bydlení,
 • zprostředkování návazných služeb,
 • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
 • při zajištění lékařské péče (zprostředkování, hospitalizace),
 • při řešení závislostí,
 • při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím (např. řešení dluhů).

Se zájemcem nebude uzavřena smlouva, pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá viz. veřejný závazek (např. zájemce prokazatelně nespadá do cílové skupiny)
 • plná kapacita
 • zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře ne starší 3 měsíce o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu,
 • praktický lékař potvrdí, že zdravotní stav neumožňuje využívat služeb azylového domu,)
 • jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy (např. nadále trvá zákaz využití služby (vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v písemném rozhodnutí o ukončení služby) viz § 91 z 108/2006 sb.

Základní obsah poskytované služby:

UBYTOVÁNÍ

 • ubytování v 1 lůžkových, 2 lůžkových a 4 lůžkových pokojích
 • podmínky pro umožnění celkové hygieny těla
 • podmínky pro zajištění úklidu, praní osobního prádla, výměny ložního prádla

STRAVOVÁNÍ

 • uživatelé se stravují individuálně, jsou zajištěny podmínky pro přípravu stravy

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • sociální poradenství
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Zásady služby:

viz. veřejný závazek

U každého uživatele vycházíme z toho, co má za sebou a v jaké situaci se aktuálně nachází.  Na základě těchto informací se ho snažíme vést k tomu, aby více přemýšlel nad tím, kam chce směřovat a jak toho docílit. Někdo již má konkrétní představu, čeho a jak by chtěl dosáhnout a ty další se v tom snažíme podpořit.

Kapacita služby je 92 lůžek

Služba je poskytována nepřetržitě.

Informace pro zájemce:

Pokud máte zájem zažádat o ubytování na azylovém domě, zastavte se na adresu: Mlýnská 25, Brno v uvedené době vymezené pro sepsání žádosti:
PO 9:30 – 12:00, ÚT 9:30 – 12:00, ST 13:30 – 16:00, ČT 9:30. – 12:00
Nebo zavolejte sociálnímu pracovníkovi pro azylový dům viz. kontakty. Sociální pracovník si s vámi domluví termín na sepsání žádosti.

Podmínkou přijetí na azylový dům je mít podanou žádost, nějaký finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat apod.), doklad totožnosti (popř. náhradní doklad či pas) a posudek od praktického lékaře, který by neměl být starší než 3 měsíce (formulář Vám dá sociální pracovník během vyplňování žádosti).

Cena za ubytování v azylovém domě činí 130,- Kč/den.

V azylovém domě spolupracujete na řešení své životní situace s přiděleným klíčovým sociálním pracovníkem. Vzájemná spolupráce je tak jednou z podmínek pro poskytování ubytování na
azylovém domě. Také je potřebné účastnit se úklidů společných prostor. Klíčový sociální pracovník Vás také seznámí s podmínkami smlouvy (práva a povinnosti), s domovním řádem, kterým se řídí pobyt na azylovém domě.
Jednání se zájemcem pobývajícím v jiném zařízení (např. zdravotnickém) – Spojte se se sociálním pracovníkem pro azylový dům viz. kontakty.

 

 

Kontaktní osoby:

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 , (recepce: 543 212 530)
ivan_borek@czh.salvationarmy.org

Jan Koukal, DiS., vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 365, jan_koukal@armadaspasy.cz

Lucie Jašková, DiS., sociální pracovnice
tel.: 773 770 308, lucie_jaskova@armadaspasy.cz

Mgr. Filip Němec, DiS., sociální pracovník;
tel.: 773 770 295; filip.nemec@armadaspasy.cz

Veronika Zelinková, DiS., sociální pracovnice
tel.: 773 770 405, veronika_zelinkova@armadaspasy.cz

Bc. Tereza Henslová, sociální pracovnice
tel: 773 770 481, tereza.henslova@armadaspasy.cz

 

Ke stažení:

Zpět na CSS J. Korbela