NCDM Staňkova – „Lavina“

NCDM Staňkova - "Lavina"

Poslání

Pomocí individuálního přístupu, pomáháme dětem a mládeži ve věku 6 až 16 let, která se pohybuje v Brně. Usilujeme o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života našich klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (nefunkční vztahy v rodině či s vrstevníky, nevhodné řešení konfliktních situací, rizikové chování, nízká motivace ke vzdělání, nemožnost se realizovat aj.). Poskytujeme klientům informace, podporu, pomoc a předcházíme tak sociálnímu vyloučení. Našim cílem je rozvoj takových dovedností a schopností, které povedou ke zlepšení kvality jejich budoucího života a podpoří jejich zařazení do společnosti; umožní jim kriticky přemýšlet a samostatně se rozhodovat nad svou situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 6 – 12 let a mládež ve věku 12 – 16 let včetně, pohybující se v Brně, které jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně nežádoucími jevy.

Cíle

 • Podporovat a motivovat uživatele k pravidelné povinné školní docházce.
 • Vést uživatele k samostatnosti a schopnosti se rozhodovat.
 • Rozvíjet u uživatelů slovní zásobu a vyjadřování.
 • Poskytovat uživatelům informace v jejich aktuálních potřebách.
 • Podporovat uživatele tak, aby se naučili zvládat své emoce a konfliktní situace.

Oblasti, se kterými pomáháme

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Základní informace
 • Kontakt s úřady – doklady
 • Práva a povinnosti každého člověka
  • Co můžeme chtít ve svém životě, na co máme právo?
  • Jak můžeme chránit svoje práva?
  • Máme i nějaké povinnosti?
  • Vlastní bezpečnost
 • Možnost poradit se
  • Kde všude se dají hledat informace a rady?

Oblast hygieny a zdraví

 • Zdraví a bezpečí
  • Zdravotní péče – kontakt s doktorem
  • Nese s sebou sexuální život nějaká rizika? A co drogy a alkohol?
  • Informujeme o důsledku rizikového způsobu života.
 • Osobnostní kompetence – motivujeme k dodržování hygienických návyků; porozumění změnám v dospívání a orientace ve vlastní sexualitě

Oblast vztahů

 • Kontakt se společenským prostředím
  • Vytváření funkčních sociálních vazeb – to jsou vztahy s kamarády a dalšími lidmi
 • Rodina a její uspořádání
  • Funkční vztahy s rodinou
  • Rodinné právo, OSPOD
 • Prevence kriminality – Ne vše, co vidíme kolem sebe je dobré aneb základní pravidla společenského styku – krádež, ničení věcí, bití lidí

Oblast volného času

 • Bezpečný prostor – poskytneme prostor a vybavení pro bezpečné trávení volného času
 • Podporujeme při realizaci vlastních nápadů a přání
 • Nabízíme aktivity, které můžou něco naučit jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem aj.
 • Pomůžeme s hledáním dalších kroužků a služeb
 • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce)

Oblast hodnot aneb co je v životě důležité

 • Vzdělávání
  • Docházka a školní povinnosti
  • Pomoc při řešení školních problémů
  • Pomoc při přípravě do školy
  • Kam dál po základní škole
 • Zaměstnání
  • Brigáda/ práce a peníze
  • Jak napsat životopis a motivační dopis
 • Bydlení a vedení domácnosti
  • Práce v domácnosti
 • Hmotné zabezpečení
  • Hospodaření s penězi

Nestandartní a zátěžové situace v životě

 • Nabídka prostoru pro svěření se a rozhovory s pracovníkem
 • Podpora při zvládání těžkých situací
 • Podpora při ujasňování si životních priorit
 • Zvládání vývojových stádií v životě člověka

Zásady

Práce v nízkoprahovém centru je v souladu se Základní listinou lidských práv a svobod, Ústavou ČR a Etickým kodexem zaměstnance Armády spásy.

 • Bezplatnost (službu je možné využívat zadarmo, nebudeme po nikom chtít žádné peníze)
 • Mlčenlivost (vše co nám někdo řekne, zůstane jen mezi pracovníkem a dotyčným, pokud nepůjde o trestný čin = vyjma oznamovací povinnosti)
 • Anonymita (nezjišťujeme osobní údaje; nesdělujeme informace dalším osobám bez souhlasu uživatele)
 • Individuální přístup k uživatelům v souladu s jejich potřebami (individuální schůzky s pracovníkem a poradenství dle konkrétních potřeb)
 • Profesionální přístup zaměstnanců (všichni zaměstnanci splňují potřebné vzdělání a i nadále se vzdělávají v sociální práci; udržují hranice mezi osobním a pracovním životem; rovný přístup bez ohledu na osobní sympatie)
 • Srozumitelná komunikace s uživateli vzhledem k jejich věku a schopnostem (vysvětlíme vše, čemu někdo nebudete rozumět, a odpovíme na všechny otázky)
 • Rovný přístup (ke všem na klubu přistupujeme stejně, podle stejného metru a pravidel bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, věk, vyznání, životní styl, názory, vzhled apod. Tento přístup uplatňujeme i mezi uživateli navzájem)
 • Křesťanské principy (vnímáme, že každý člověk má ve svém základu dobro. S úctou a pochopením přijímáme každou lidskou bytost. Věříme, že každý člověk má svoji důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění. Snažíme se v každém člověku hledat a posilovat jeho dobré vlastnosti, kterými byl obdarován, a tím podpořit jeho lepší budoucnost.)
 • Bezpečné prostředí klubu (navazujeme s uživateli vztah důvěry, mohou se nám s čímkoliv svěřit a popovídat si s námi; nabízíme kontaktní místnost jako soukromý bezpečný prostor)

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27

Provozní doba

Zimní režim (září – červen)

Pondělí 10:00 – 18:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 16:00

Letní režim (červenec – srpen)

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 7:30 – 15:30

Facebook: dle provozní doby a vytíženosti pracovníků

Otevírací doba

Zimní režim (září – červen)

Pondělí: 13:00 – 17:00 dětský klub, 17:00 – 18:00 individuální schůzky
Úterý: 13:00 – 16:00 dětský klub, 16:00 – 17:00 pomoc s přípravou do školy
Středa: 13:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 18:00 klub pro mládež
Čtvrtek: 13:00 – 16:00 dětský klub, 16:00 – 17:00 pomoc s přípravou do školy
Pátek: 12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 16:00 individuální schůzky

Letní režim (červenec – srpen)

Pondělí: 12:00 – 17:00 dětský klub
Úterý: 12:00 – 16:00 dětský klub
Středa: 12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 18:00 klub pro mládež
Čtvrtek: 12:00 – 16:00 dětský klub
Pátek: 12:00 – 15:00 dětský klub

Kontakty

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Staňkova 6
Brno 602 00

Tel.: 773 770 233

E-mail.kcstankova.brno@armadaspasy.cz

Aktuální program NZDM na Facebooku.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka
T +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Zajíčková
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: lucie.zajickova@armadaspasy.cz

Ke stažení


Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVbrno    erb

PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka    

Zpět na CSS Staňkova