Terénní programy – Prevence bezdomovectví

Terénní programy - Prevence bezdomovectví

O projektu

Projekt Prevence bezdomovectví jsme připravovali od roku 2012. Jeho smyslem bylo najít způsob, jak umožnit způsobilým a motivovaným klientům azylových domů přechod do běžného bydlení.
V současnosti disponujeme 46 bytovými jednotkami. Klientům nabízíme podnájemní bydlení v městských částech Brno-sever (od roku 2014), Brno-střed (2014) a Brno-Královo Pole (2016) a nájemní tréninkové bydlení v MČ Brno-Ponava (od roku 2016) v bytových jednotkách ve vlastnictví Armády spásy.
Cílem projektu je rozvíjet dovednosti klientů takovým způsobem, aby byli po několika letech zcela soběstační a nezávislí na sociální službě.
Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §69 terénní programy.
Od roku 2018 jsme podporováni Evropským sociálním fondem.

 

Poslání služby

Posláním služby terénní programy Prevence bezdomovectví v Brně, je nabídnout osobám a rodinám starších 18 let v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili podporu, poradenství a pomoc. Podpora, poradenství a pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob a rodin, působí aktivně, rozvijí samostatnost, motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Služba posiluje sociální začleňování zejména v oblasti zaměstnání, udržení bydlení, vedení domácnosti, výchovy dětí, uplatňování práv, podpůrných sociálních vztahů a v oblasti péče o sebe. Prioritou služby je snižovat počet osob ohrožených bezdomovectvím, tím, že společně s uživateli pracujeme na získání bydlení například u brněnských městských částí. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které napomáhají zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti.

 

Cílová skupina

Osoby a rodiny v nepříznivé sociální situaci starší 18 let, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili.

 • Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let.
 • Rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší 18 let.

 

Cíle služby

Hlavní cíl: Cílem služby je posílit dovednosti, znalosti a schopnosti uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním, vedením domácnosti, rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti bez pomoci sociálních služeb.

Krátkodobé cíle: Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím plnění jednotlivých kroků.

 

Oblast bydlení a vedení domácnosti

 • V případě získání bydlení mají uživatelé možnost samostatného bydlení a upevněné dovednosti související s vedením domácnosti (hrazení nájmu a služeb spojených s užíváním bytu).
 • V rámci získaného bydlení jsou uživatelé podporováni v dovednostech souvisejících s vyrovnaným hospodařením s finančními prostředky.
 • V souvislosti se získaným bydlením poskytovatel nabízí podporu při přípravě stravy, podporuje uživatele v rozvoji dovedností souvisejícím s nákupem potravin a přípravou

 

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Poskytovatel vysvětluje uživatelům práva, která lze uplatnit v každodenním životě a povinnosti z nich vyplývající (registrace na ÚP, využití sociálních dávek).
 • Poskytovatel podporuje uživatele, aby získali přehled o návazných službách a využívali je.
 • Poskytovatel uživatele motivuje kvyřízení oprávněných záležitostí (registrace na ÚP, podání žádostí o byt, vyřízení sociálních dávek)

 

Oblast zaměstnanosti

 • Poskytovatel u uživatelů rozvíjí schopnosti orientovat se na trhu práce vyhledat si práci nebo brigádu a udržet si ji.
 • Poskytovatel nabízí možnost rozvíjet dovednosti při hledání práce, tím že vysvětlí a naučí uživatele hledat práci na PC.

 

Oblast hygieny a zdraví

 • Poskytovatel podporuje uživatele v péči o své zdraví a duševní stabilitu.
 • Poskytovatel upozorňuje na důsledky rizikového způsobu života.
 • Poskytovatel motivuje uživatele k dodržování hygienických návyků.

 

Oblast vztahů

 • Poskytovatel podporuje uživatele k upevnění vztahů s rodinou, přáteli, dětmi.
 • Poskytovatel podporuje rozvoj dovedností a schopností pro zvládání krizí a konfliktů.

 

Oblasti výchovy dětí

 • Poskytovatel rozvíjí schopnosti rodičů zvládat péči o děti, anebo umí vyhledat v případě potřeby odbornou pomoc.
 • Poskytovatel podporuje u uživatelů dovednosti pro řešení výchovných a vzdělávacích potřeb svých dětí.

 

Zásady služby:

 • Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot
 • Rozvoj potenciálu ke změně
 • Zásada přijmutí odpovědnosti ze své konání a svobodné rozhodování
 • Zásada rovného přístupu
 • Zásada aktivní oboustranné spolupráce na řešení situace
 • Zásada individuálního přístupu dle potřeb uživatele a možností zařízení
 • Zásada odbornosti a týmové spolupráce
 • Zásada nízkoprahovosti a anonymity

 

Kapacita služby:

300 uzavřených smluv za rok

 

Provozní doba:

úterý:       7:00 – 15:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
středa:     7:00 – 15:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
čtvrtek:    7:00 – 15:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
pátek:       7:00 – 15:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy

Adresa kanceláře:

Staňkova 4, 602 00 Brno
Francouzská 72, 602 00 Brno
Bratislavská 40, 602 00 Brno

 

Kontaktní osoby:

vedoucí sociální služby
Mgr. Ivana Kudělová, tel. 773 770 232, ivana_kudelova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce

Mgr. Soňa Pavlíčková, tel. 773 770 252, sona.pavlickova@czh.salvationarmy.org

sociální pracovníci

Bc. Dalibor Bakala, tel. 773 770 253, dalibor_bakala@armadaspasy.cz

Mgr. Kristýna Fuchsová, DiS., tel. 773 770 423, kristyna.fuchsova@armadaspasy.cz

Mgr. Dagmar Hrušková, tel. 773 770 283, dagmar.hruskova@armadaspasy.cz

Bc. Martina Beránková , tel 773 770 435, martina.berankova@armadaspasy.cz

Mgr. Kristýna Sklenská, tel. 773 770 399, kristyna.sklenska@armadaspasy.cz

Zpět na CSS Staňkova