Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Poslání:

Posláním nízkoprahového denního centra je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci sociálního poradenství, základního hygienického servisu a stravy. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím aktivního vyhledávání uživatelů v terénu.

Cílová skupina:

Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům a ženám bez přístřeší starším 18 let, jež při sebeobslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby.

Služba není poskytována osobám:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 • Poskytovatel vypověděl osobě v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy („Pravidla při porušení domovního řádu“).

Cílem nízkoprahového denního centra je:

 • Snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici, prostřednictvím aktivního vyhledávání potencionálních uživatelů terénními pracovníky, pobytu v nízkoprahovém denním centru a poskytnutím hygienického zázemí.
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím základního poradenství poskytovaného terénními pracovníky v terénu a sociálními pracovníky v rámci poskytovaných služeb nízkoprahového denního centra. Cílem poradenství je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů.
 • Motivovat uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti (např.: přechod na vyšší stupeň – noclehárna, azylový dům, komerční ubytovna).

Cílem terénní práce je:

Cílem terénní práce je minimalizovat rizika životního způsobu osob bez přístřeší. Děje se tak pomocí při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí. Dále pracovník poskytuje uživatelům informace o rizicích jejich dosavadního způsobu života a podporuje aktivity, umožňující opětovné sociální začleňování těchto osob.

Materiální a personální zabezpečení služby

 • Okamžitá kapacita nízkoprahového denního centra je 60 míst.
 • Nízkoprahové denní centrum je otevřeno od pondělí do soboty (6 dnů v týdnu) od 9.00 do 15.00 hodin.
 • Jedná se o bezplatnou sociální službu.
 • Službu zabezpečuje přepočteným počtem úvazků celkem 10 zaměstnanců v přímé péči, z toho sociální pracovnice, sociálně terénní pracovnice, terénní pracovník a koordinátorka sociálních pracovníků.

Základní obsah poskytované služby:

Základní činnosti

 1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  – možnost provedení celkové hygieny těla (osprchování)
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  – teplý čaj: bezplatně, po celou dobu otevření,
  – prodej základního občerstvení (polévka, káva, chléb) v době od 9:00 – 11:30 a od 12:30 – 13:30.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyřízením dokladů, dávek hmotné nouze, zprostředkování ubytování, pomoc s vyřízením důchodu, komunikace s úřady, pomoc při hledání práce a řešení nepříznivé finanční situace)

Další činnosti

 • Poskytování základní zdravotní péče zdravotní sestrou každé úterý od 10:30 do 12:00.
 • Výdej šatstva – v případě potřeby možnost v provozních hodinách bezplatně využít šatník.
 • Praní osobního prádla a možnost jeho uložení do sušárny na 48 hod. Služba je za poplatek 15,-Kč.

 

Záznamy o činnostech

na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory