Azylový dům – Praha 7

Azylový dům - Praha 7

Poslání:

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce se snažit napomáhat při jejich začlenění do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší od 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační pro pobyt v azylovém domě a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace.

Cíle:

Cílem služby azylového domu je uživatel, který:

 1. má zabezpečený příjem, kterým je schopen hradit své základní potřeby (příjem ze zaměstnání, důchodu, jiných dávek sociálního zabezpečení),
 2. má schopnosti a dovednosti najít, získat a udržet si stávající zaměstnání a pracovní návyky
 3. má zajištěnou následnou formu ubytování nebo bydlení (jiná vhodná sociální služba, např. domov důchodců, nájemní bydlení, ubytovna…)
 4. má schopnosti a dovednosti si bydlení udržet (schopnost hradit své závazky, schopnost samostatně hospodařit, starat se o domácnost, dodržovat domovní řád….)
 5. je orientovaný při vyřizování svých úředních či osobních záležitostí
 6. je schopen využívat běžně dostupné zdroje (např. zdravotní služby, účastní se kulturních akcí, využívá PC, internet – např. veřejná knihovna).
 7. je schopen řešit svůj zdravotní stav (má praktického lékaře, umí si zajistit specialisty, užívá své předepsané léky, má průkaz pojištěnce…)
 8. má schopnosti a dovednosti obnovit kontakt s rodinou, udržet a rozvíjet sociální vztahy
 9. je schopen řešit svoji závislost na návykových látkách (např. možnost účasti na podpůrných skupinkách, navázaní kontaktů s adiktology či s jinými organizacemi v oblasti řešení závislostí, vedení k bezpečnému užívaní návykových látek)

Zájemce nebude přijat pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá viz veřejný závazek (např. zájemce prokazatelně nespadá do cílové skupiny, zájemce nemá doklad totožnosti (služba není poskytovaná anonymně)),
 • plná kapacita,
 • zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře ne starší 7 dní o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu, praktický lékař potvrdí, že zdravotní stav neumožňuje využívat služeb azylového domu),
 • jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy (např. nadále trvá zákaz využití služby (vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v písemném rozhodnutí o ukončení služby) viz § 91 z 108/2006 sb.

Základní obsah poskytované služby:

UBYTOVÁNÍ

 • ubytování v 1 – 2 lůžkových pokojích
 • podmínky pro umožnění celkové hygieny těla
 • podmínky pro zajištění úklidu, praní osobního prádla, výměny ložního prádla

STRAVOVÁNÍ

Uživatelé se stravují individuálně, jsou zajištěny podmínky pro přípravu stravy.

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • sociální poradenství
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Zásady služby:

viz veřejný závazek

U každého uživatele vycházíme z toho, co má za sebou a v jaké situaci se aktuálně nachází.  Na základě těchto informací se ho snažíme vést k tomu, aby více přemýšlel nad tím, kam chce směřovat a jak toho docílit. Někdo již má konkrétní představu, čeho a jak by chtěl dosáhnout a ty další se v tom snažíme podpořit.

Kapacita služby je 68 lůžek (39 pro muže, 29 pro ženy)

Služba je poskytována nepřetržitě.

Informace pro zájemce:

Pokud máte zájem zažádat o ubytování na azylovém domě, zastavte se na adresu: Tusarova 60, Praha 7 – Holešovice v uvedené době na sepsání žádosti:

PO 14:00 – 16:00 hod., ÚT 10:00 – 12:00 hod., ST 10:00 – 12:00 hod., ČT 14:00 – 16:00 hod., PÁ 10:00 – 12:00 hod.

Nebo zavolejte sociálnímu pracovníkovi pro azylový dům viz kontakty. Sociální pracovník si s vámi domluví termín na sepsání žádosti.

Podmínkou pro přijetí v den příjmu na azylový dům je mít nějaký finanční příjem (sociální dávky, důchod, mzdu apod.), platný doklad totožnosti a posudek od praktického lékaře, který nesmí být starší než 7 dní (formulář Vám dá sociální pracovník během vyplňování žádosti a odevzdává se až v den nástupu do azylového domu).

Cena za ubytování v azylovém domě činí 170 Kč/den.

Jídlo si můžete připravovat sami v kuchyňkách, které máte k dispozici na patře.

V azylovém domě spolupracujete na řešení své životní situace s přiděleným klíčovým sociálním pracovníkem. Vzájemná spolupráce je tak jednou z podmínek pro poskytování ubytování na azylovém domě. Další podmínkou pro pobyt v azylovém domě je účast v oblasti úklidů (úklidy společných prostor). Klíčový sociální pracovník Vás také seznámí s podmínkami smlouvy (práva a povinnosti), i s domovním řádem azylového domu.

Pobyt na azylovém domě se řídí domovním řádem.

Jednání se zájemcem pobývajícím v jiném zařízení (např. zdravotnickém) – Spojte se se sociálním pracovníkem pro azylový dům viz kontakty.

Služba byla spolufinancována EU 2016–2022.

Kontakty:

Bc. Denisa Racková, DiS.; vedoucí přímé práce – 773 770 417, denisa.rackova@armadaspasy.cz

Bc. Erik Görcsös; sociální pracovník – 773 770 415;
erik.gorcsos@armadaspasy.cz

Kateřina Smolová, DiS.; sociální pracovník – 773 770 447, katerina.smolova@armadaspasy.cz

Marie Wamberová, DiS.; sociální pracovník – 773 770 416
marie.wamberova@armadaspasy.cz

Věra Fidrichová, DiS.; sociální pracovník – 773 770 418; vera.fidrichova@armadaspasy.cz

Recepce azylového domu, 773 770 312

Ke stažení:

Ochrana osobních údajů:

Zpět na CSS B. Bureše